Beyâtî Makaminda Eserler (267 Eser)

Dün gece vaslınla kıldın neş'e-mend ey meh beni Medenî Aziz Efendi
Düşel'den derdine yoktur kararım yâ Resûlâllah Hasan Efendi (Manisa'lı)
Düşmüşse firak sîneye susmak ne yamandır Süleyman Erguner (Torun)
Efendim gîsû-yi siyehkârında Erol Başara
Ehl-i zikrin zikrine bürhan olur vakt-i seher Selâhattin Demirtaş
Elinde var billûr şişe beni düşürdü ateşe Meçhul
Emel-i meyl-i vefâ sende de var bende de var Şevkî Bey
Eren erdi vuslatına Necdet Tanlak
Eşi bulunmaz bir güldün sevdi gönül Azize Gürses
Ey gamze söyle zahm-ı dilimden zebânım ol Hekimbaşı Abdülaziz Efendi
Ey gamzesi fettan hemi giysûsuna men dîdem Dede Efendi
Ey gonce-i bağ-ı edâ Neyzen Rızâ Bey
Ey risâlet tahtının hurşîd ü mâh-ı enveri Bekir Sıtkı Sezgin
Ey şâh-ı cihan eyleye Hâk ömrünü efzûn Sultan II.Mahmut (Adlî)
Ey Zelihâ-rû yeter ağlatma çeşm-i pür-nemi Muallim İsmail Hakkı Bey
Feleğin kahrına bakma bana yaklaş güzelim Ferit Tan
Feryâd-ı dil-i zârıma dem-sâz mı kaldı Hamparsum Limoncuyan
Gamınla dilfikâr olsun Hacı Arif Bey
Gece gündüz bekliyorum gelmiyorsun güzelim Necmi Pişkin
Gece gündüz hep sensin benim kaygım kederim Sadettin Kaynak
Geçiyorken görürüm pencerede Necdet Varol
Geçti sevdâlarla ömrüm ihtiyâr oldum bugün Nuri Halil Poyraz
Gel ey sâkî bu gece mest olalım Alâeddin Yavaşça
Gel ey sâki seninle bu gece mest olalım Necmi Yar
Gel harâb-ı hasretim bilmez misin hicran nedir Necmi Pişkin
Gel nazlı gülüm sazını çal şarkımı söyle Alâeddin Yavaşça
Gezdim yine dün gece meyhâneden meyhâneye Şükrü Tunar
Giderken ağlama sakın peşimden Mahmut Oğul
Gitmiyor gözümden bir dem hayâlin Leylam Özcan Korkut
Gittin bu gönül sanki hazan bahçesi oldu Şükrü Tunar
Gökyüzünü sarıp gezen bulutlar bir hikâye gibi anlatır beni İlgün Soysev
Gönlüm geri dön yok ki mecâlin gidemezsin Kasım İnaltekin
Gönlüm gülü gülşende görüp sevmeye kandı Nâdir Hilkat Çulha
Gönlüm o yeşil gözleri yâdetti bu akşam Alâeddin Yavaşça
Gönlümde aşk çiçeğimdin solmasaydın olmaz mıydı Mümin Salman
Gönlümde yanan aşk ateşi ile virân olayım Alâeddin Yavaşça
Gönlümün ilhâmını gözlerinde buldumdu Fehmi Tokay
Gönlüne giden yolu bir bulabilsem Alâeddin Şensoy
Gönül bu derde salan bir elâ gözdü seni Rüştü Eriç
Gönül telim titremiş kulak veren var mı ki Erdinç Çelikkol
Gönülde buldum esrâr-ı Üveys'i Osman Bey(Neyzen-Hamamî)
Gönülde dağ-ı gam-ı aşkını nihân buldum Tâhir Efendi
Gönülden gönüle çağlar geçersin Alâeddin Yavaşça
Gönüllerde tesellidir o eski şarkılar Alâeddin Yavaşça
Gördüğüm günden beri ey şîvekâr Rif'at Bey
Gördüğümle ey gül-beden irâdetim gitti elden Markar Ağa
Görmedim gözlerinde yıllar yılı bir vefâ Erdinç Çelikkol
Görürüm görmeyi zâit seni görmezsem eğer Erdinç Çelikkol
Gözdeki ışıltı gibi parlak Yaşar Bedük
Gözlerimde gezersin gözlerini süzersin Meçhul