Beyâtî Makaminda Eserler (267 Eser)

Beni vurdu güzeller Muallim İsmail Hakkı Bey
Benimsin sevdiğim sen neden hor bakıyorsun Ahmet Uzel
Benzemez kimse sana tavrına hayrân olayım Fehmi Tokay
Bilmem n'ideyim aşkın elinden Fehmi Tokay
Bilmezsin düşündüğüm ağladıklarım nedir Râkım Elkutlu
Bin ah dökülür tanbûrumun nağmelerinden Cemil Muslu
Bin cefâ görsem ey sanem senden Suphi Ezgi
Bin gözyaşının incileşip aktığı andı Sadettin Kaynak
Bir beste mi sarsan seni bir güfte mi oldu Hamdi Tokay
Bir bî-bedel şûh-i cihan Dede Efendi
Bir böyle güzel âşıka bilmem neler eyler Fehmi Tokay
Bir derde bin eklenir akşam saatlerinde Rüştü Şardağ
Bir dilber-i rânâyı gözüm gördü Bebek'te Rif'at Bey
Bir gonca-fem'in yâresi vardır ciğerimde Dede Efendi
Bir gün gelecek sen de gönül şâd olacaksın Suphi Ziyâ Özbekkan
Bir güneş bıraktın sen avuçlarıma gittin Hasan Soysal
Bir güzel yüzünden ne hale düştün M.Ünal Yılmazer
Bir hüzün yoludur hayat ip ince İsmail Ötenkaya
Bir katre içen çeşme-i pür-hûn-i fenâdan Şevkî Bey
Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem Bolahenk Nuri Bey
Bir saat sonra dedim bir saat önce dedim Sadi Işılay
Birlikte geçen günleri mümkün mü unutmak Emin Ongan
Bizim sahraların başı pare pare duman şimdi Sadettin Kaynak
Bu bir dilek çeşmesi dediler bana Celâl Abacı
Bu hasret biterse günün birinde sevgiye doyarız kısmet olursa Pınar Köksal
Bu rütbe derd-i firâkın edip esir beni Eyyûbî Mehmet Bey
Bülbül güle meftun şarkılar söyler Erdinç Çelikkol
Bülbül gülün aşkıyla perişandı seherde Fehmi Tokay
Bülbül-i şeydâya döndüm dehri görmez gözlerim Şerif İçli
Bülbül-i şûrîdeyim gülden nasîbim var benim İbrâhim Efendi (Nâlîzâde)
Bulunmaz derdime çâre Kör Hasadur
Buyruk senin ferman senin Hüseyin Sadettin Arel
Cânâ bana lûtfunla neden kahrediyorsun Osman Nûri Özpekel
Cânâ seni ben mihr-i vefâ sâhibi sandım Sinan Mikail
Çeker kahrın oncasını derer gülün goncasını Suphi İdrisoğlu
Çıkalım sayd-ı şikâre Tanbûri Mustafa Çavuş
Çıkmaz derûn-i dilden efendim mahabbetin Tab'î Mustafa Efendi
Çılgın gibi sevmiştim tanrı elimden aldı Hüsnü Üstün
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Meçhul
Dâim seni ben arardım Ali Ağa (Kemânî)
Dayanacak dermanım tükendi bitti Arif Sami Toker
Değil câm-ı mey açıldı gül-i bağ-ı tarâb şimdi Yahyâ Nazîm Efendi
Delisin deli gönlüm Selâhattin Pınar
Derd-i aşkın tek devâsı şîşe-i peymânedir Ahmet Uzel
Derûnumda olan hâlet ne hâlettir ânı bilmem Hüseyin Sadettin Arel
Dîdî çî kerdi çî kerdi Yahyâ Nazîm Efendi
Dil-i âşıkları bend etmede bir pehlivansın sen Hacı Sâlih Efendi
Dilberâ sâzın nevâsı âşıkın artar hevâsı Tanburi İsak
Dile gelse ızdırabım bülbüle destan olur Alâeddin Yavaşça
Dinle cânâ sesimde aşk dile gelip çağlıyor Fehmi Tokay