Şehnâz Bûselik Makaminda Eserler (52 Eser)

Saz Semâîsi Reşat Aysu
Ateş gibi bir nehr akıyordu ( PARILTI) Câvide Hayre Hanım
Bak gecem gündüz oldu anlaşma sözsüz oldu Hasan Özçivi
Başladın ağyâr ile ünsiyyete Abdülkadir Töre
Ben müptelâ oldum sana Dede Efendi
Bir damla su olup da gelip gönlüme aksan Akın Özkan
Bir devlet için çerha temennâdan usandık Nâlîzâde Ali Dede
Bir dilberi sevdim ki güzeller güzelidir Hekimbaşı Abdülaziz Efendi
Bir endâmı bir salımı nâzenin bir bakışı var Necdet Varol
Bir gölge gibi peşimde biri beni bırakmıyor Bilge Özgen
Bir nev-civândır âşûb-i candır Zekâî Dede
Bir zamanlar reng-i çeşmânında buldum cenneti Halûk Recâî
Bu hasret bu hicran sönmez Seyfi Güldağı
Coşuyorken gönlüm yoruldu mu ne Orhan Sevsar
Cûş edip gözyaşı ister çağlamak Sedat Öztoprak
Ey bülbülüm öt haydi şu cânânı uyandır İsmail Demirkıran
Ey dilber-i nâzik edâ Sultan II.Mahmut (Adlî)
Ey kadd-i bâlâ âlâdan âlâ Dellalzâde
Ey nahl-i emel lûtf eyleyip gel Lâtif Ağa
Feryâd ki feryâdımı gûş etmez ol sîmin-beden Zekâî Dede
Gel güzelim gel bana buldukça imkânını Necip Mirkelâmoğlu
Gelmez oldun sevdiğim hiç yanıma Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Gönlüm ey şûh-i gül-izâr Sultan II.Mahmut (Adlî)
Gönlümü cezb eyleyen hep çeşm-i sehhârın senin Abdülkadir Töre
Gönlümün sultanısın ferman senin efendim Sadettin Kaynak
Gönül âdâb-ı bezm-i işreti fağfurdan görmüş Zekâî Dede
Gönül senindir artık Meçhul
Görse edemez dil seni ârâma tahammül Muallim İsmail Hakkı Bey
Gözlerde o şehnâz bakışın bûsesi varmış Yılmaz Karakoyunlu
Güller solarken geldin gül dalında kar vardı Ömür Gençel
Kara bahtımdan uzaklarda yağan kar gibisin Akın Özkan
Kimseyi dil-teng-i âzâr etme sultanlık budur Mehmet Efendi(Küçük-Müezzin)
Küçüksu'da gördüm seni Tanbûri Mustafa Çavuş
Kul oldum bir cefâkâre cihan bağında gül-femdir Zekâî Dede
Mahvoldu bütün sevgilerim tatlı çağımda Suphi Ziyâ Özbekkan
Mavi gözde al yanakta gül dudakta naz benim Yılmaz Karakoyunlu
Mushaf demek hatâdır ol safha-i cemâle Dede Efendi
Nâz etse n'ola cihâne ol gül Zekâî Dede
Nâz ile hıram eylese titrer o semen-ten Tab'î Mustafa Efendi
Ol şûh ile ünsiyyetim olsaydı benim de Muallim İsmail Hakkı Bey
Rûhumda çiçekler gibi açmakta hayâlin Rüştü Eriç
Şâhenşeh-i kişver-güşâ Muallim İsmail Hakkı Bey
Şâyestedir ey mehlika Nikoğos Ağa
Sen gül dalında gonca ben dağ yolunda yonca Zeki Arif Ataergin
Sen yâsemen sen sünbül gül salın salın gezen leylâk Bilge Özgen
Sevdim seni Mecnûn gibi inkâr ne lâzım Abdülkadir Töre
Seyr eder gönül seni her gün bir vecd içinde Rüştü Eriç
Şimdi ey şûh-i sitemkâr... Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Tâ ezelden sıfat-ı aşk ile mevsûfuz biz Cinuçen Tanrıkorur
Yar yüreğim yar gör ki neler var Nafiz Bey (Hacı)