Şehnâz Makaminda Eserler (158 Eser)

Mâsum bakışlım çehrendeki nur etmez mi vîrân bir kalbi mâmur İsmail Demirkıran
Meclis-ârâ muğbeçenin Tanbûri Mustafa Çavuş
Medhedeyim o dilberi seyret nâzik eda dili Meçhul
Memnûn bilirim gönlümü mahzûn imişim ben Alâeddin Yavaşça
Merâmı andelibin vaslı-ı güldür Kemani Rıza Efendi
Muherrem'dir bugün cânâ gönüller hun-feşân olsun Ahmet Şâhin (Neyzen)
Mûnis nazarından dökülen vad'e inandım Mustafa Sunar
Müptelâ-yı (İptilâ-yı) derd-i aşkınla çâk oldum ey gönül Niyâzi Sayın
Nağmelerinin esîri oldum coştum bu gece İsmail Demirkıran
Ne bir adres ne de haber bıraktın Fethi Karamahmudoğlu
Ne dehendir bu ne kâküldür bu sevdiğim Dede Efendi
Ne yâsemen ne ıtır gözlerimde nergis var Ali Şenozan
Neden duruşun mahzun neden kirpiğin nemli Mehmet Nazmi Özalp
Nereden sevdim o zâlim kadını Muallim İsmail Hakkı Bey
Nice bir eşk-i firâkınla pür olsun gözümüz Ebû-Bekir Ağa
Nice sevmeyeyim dostlar bir acâib dili var Seyyid Mehmet Nuh
O eski heyecan yok artık bende İsmail Demirkıran
O vefâsız güzelin sözlerine aldandım Râkım Elkutlu
Okşayan sesinle taze can buldum Sadettin Kaynak
Perçemi festen çıkar al yeşil fistan çıkar Ali Sözmen
Rubûde oldu sîm-tene gönlüm Hacı Arif Bey
Rüzgar olur bâzen sevdâ başımda Hasan Soysal
Sâkî piyâle sun ki bugün gül havasıdır Râkım Elkutlu
Sâkıyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider Alâeddin Yavaşça
Sana canım siper olsun a benim gül-dehenim Faruk Şahin
Sana ey cânımın cânı efendim Dede Efendi
Sanma kim leyle-i zülfün elemi bâd-ı hevâ Küçük Mehmet Ağa
Sen başıma taç gönlüme sultan olacaksın Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş
Seni bekleyeceğim yıllar yılı olsa da Ertuğrul Ottekin
Senin mahzûnun olmak bana şâdan olmadan yeğdir Alâeddin Yavaşça
Seninle yalnız birlikte sâde... Nûman Ağa
Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi Dede Efendi
Şevk ile meyletmede diller gülistan seyrine Servet Alî
Sevmemiş bir sevdiğim var anlamaz sevdâ nedir İsmail Demirkıran
Şimdi bu son isteğimiz sevgi bizim dileğimiz Rüştü Eriç
Söyle niçin benden kaçtın Bîmen Şen
Subhu bulsam sîne-i sâfında bir şeb ey perî Mehmet Yürü (Nasib'in)
Şûh-endâz sevdiceğim benim cânım efendim Necdet Varol
Şüpeyr ü şepper mürşid ü rehber Ahmet Hatipoğlu
Sustukça semâ kalbime hicrânı fısıldar Burhan Durucu
Süzdükçe güzel gözleri belliydi melâlin Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
Süzülen aynalaşan bir suya akmış gibiyim Alâeddin Yavaşça
Tutuşan sîneme bir dilber-i şâdan geliyor Alâeddin Yavaşça
Umudum yok gönül İsmail Demirkıran
Vaktidir ey gonca leb gel gül açıl güller gibi Niyâzi Şengül
Vardım ki yurdundan ayağ göçülmüş Kemânî Nevres Paşa (Vezir)
Yalnızım gözlerimde yine büyüyor gece Ömür Gençel
Yalnızlığın girdâbında seni arıyorum Alâeddin Yavaşça
Yârin biliriz bezmimize rağbeti vardır Ebû-Bekir Ağa
Yatmış uyumuş serpilip ol nahl-i melâhat Rüştü Eriç