Şehnâz Makaminda Eserler (158 Eser)

Longa Edhem Efendi
Peşrev Kemani Ali Ağa
Peşrev 1.Mahmut
Peşrev Salih Dede
Saz Semâîsi Ferit Sıdal
Saz Semâîsi Kemençeci Nikolaki
Saz Semâîsi Reşat Aysu
Saz Semâîsi Sedat Öztoprak
Açarım gönlümü bir gün Ay'a bir gün Güneş'e Rüştü Eriç
Açıldı lâle-izârın ciğerde dağ-ı derûn Dede Efendi
Ah etmek için tenhâ mekân özlüyorum ben Agopos Alyanak
Artık hasretim değilsin benım İlgün Soysev
Âşık oldum ben Allah'ın adına Zeki Altun (Hâfız)
Aşk-ı yâre dûş olaldan yârimi gördüm ıyân Hüseyin Sadettin Arel
Aşk-ı yâre dûş olaldan yârimi gördüm ıyân Mahmut Çelebi(Zâkir)
Aşkın meyine ben kana geldim Hüseyin Sadettin Arel
Ateş-i aşkın harâb etti dil-i sûzânımı Lâtif Ağa
Bahar oldu a cânânım salın ey kadd-i fettânım Nikolâki (Kemençeci)
Bana bir katre-i (lâhza-i) ümmidsin güzel kız Ûdî Sâmi Bey
Bana bu ten gerekmez can gerektir Sadettin Kaynak
Başımda hasret yeli seni gördüm göreli İsmail Demirkıran
Ben nasıl âh eyledimse kurtulma sen de âh'dan Kâzım Uz (Muâllim)
Ben neler çekmekteyim bilsen elinden âh senin Osman Nûri Özpekel
Ben şimdi her emelden her güzelden seni sevdim Sadettin Kaynak
Bende Mecnûn'dan füzûn âşıklık istidâdı var Ahmet Hatipoğlu
Beni âteşlere salan o kapkara siyah gözler Zeki Arif Ataergin
Bezm-i meyde sâkîyâ devr eylesin mül gibi Seyyid Mehmet Nuh
Bin güzelden seni beğendim seçtim Alâeddin Yavaşça
Bir âteşe düştüm yanarım yanmaya meydan veririm Erdinç Çelikkol
Bir dest-i füsun lâne-i âmâlini kursun Muallim İsmail Hakkı Bey
Bir devlet için çerha temennâdan usandık Cinuçen Tanrıkorur
Bir dilbere dil-besteyim Erdinç Çelikkol
Bir dilberi sevdim ki güzeller güzelidir Hekimbaşı Abdülaziz Efendi
Bir ehl-i dilim kubbe-i minâda gözüm yok Cinuçen Tanrıkorur
Bir gonca gülsün aşk bülbülümsün Mustafa Ünal Yılmazer
Bir gül-i rânâya oldum müptelâ Rif'at Bey
Bir katre içen çeşme-i pür-hûn-i fenâdan Arif Sami Toker
Bir nev-civâna dil müptelâdır Sultan III.Selim (İlhâmî)
Bir nev-edâ hoş dilberi Muallim İsmail Hakkı Bey
Bir vefasız yâr yüzünden hep ağlarım Adil Bozkurt
Bir yaz gecesi Çamlıca'da yâr ile kaldım Bîmen Şen
Bülbülü mahcub ettim feryâd imtihânında Necip Mirkelâmoğlu
Bütün güzellikler sizlerin olsun Orhan Kızılsavaş
Buyruk senin ferman senin Dellalzâde İsmail Efendi
Can evimden vurdu zâlim sanki mecnûn eyledi Yılmaz Karakoyunlu
Can mısın cânân mısın sen söyle Allah aşkına Zeki Arif Ataergin
Çehrendeki ilhâm ile mehtap seni andı Yılmaz Karakoyunlu
Çektik süzülen sandalı mehtâba ulaştık Şerif İçli
Dalda bir ishak öter Sadettin Kaynak
Dayayıp dest-i hünermendine sevdâlı serin Leylâ Saz