Bestenigâr Makaminda Eserler (218 Eser)

Mecnûn'a sordular Leylâ nic'oldu Selâhattin Demirtaş
Medhini oku yâre koymaya seni nâre Aslan Hepgür
Men bende şüdem bende şüdem Dede Efendi
Mızrabı bırak zülfünü sînemde gezindir Bîmen Şen
Muhammed bağının gülüdür Ali Muzaffer Ozak (Aşkî)
Mümkün olsaydı tahammül hüsnünün ibrâmına Hasan Fehmi Mutel
Müptelâ-yı aşk olup bir nev-civan sevsem gerek Hamparsum Limoncuyan
Müşkül o güzelin vaslına ermek Ahmet Uzel
N'ettim sana ey gonce-fem'im cürmümü söyle Karnik Garmiryan
Nâle-i can-gâhı cânan duymuyor Rif'at Bey
Nasıl ârâm edersin bilmem bensiz Muallim İsmail Hakkı Bey
Ne demlerdi sezâ-yı bezm-i ülfet olduğum demler Suphi Ziyâ Özbekkan
Ne devlettir ki dildârım sen oldun Neşet Ersoy
Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge Akın Özkan
Ne yapsam silinmiyor gözlerimdeki hasret Fethi Karamahmudoğlu
Neden bülbüllerim susmuş seherde Halûk Recâî
Neş'e istersen a cânâ meclis-i rindâna gel Muallim İsmail Hakkı Bey
Neşvem emelim sen iken ey necm-i ziyâdar Leylâ Saz
Nev-baharımdır a goncam nâlemi duy sen de gül Muallim İsmail Hakkı Bey
Nevres-nihâlim bağ-ı safâsın Baha Bey(Sermüezzin)
O dudaklar gece mehtap ile söyleşmiyecek Alâeddin Yavaşça
Ol keman ebrûlerin saldı cihâna velvele Hamparsum Limoncuyan
Özlemle yanan bağrıma gözyaşları damlat Ömür Gençel
Pâdişâha aşkını hem-hâne kıl Fehmi Efendi (Hoca)
Pek nâziktir ince belin Dede Efendi
Penbe-i dağ-ı cünûn içre nihandır bedenim Hacı Fâik Bey
Ruhleri gül saçları sünbül dili bülbül misâl Hacı Fâik Bey
Rûhum sana ey sevgili kız gizli tapardı Bîmen Şen
Rûhumda bahar açmaz oldu gönül Ahmet Uzel
Şâhısın efendim sen güzellerin Bîmen Şen
Sana dehrin gelse bile bütün âlâmı şâyet Ahmet Uzel
Saysam gece gündüz çekilen mihneti bitmez Muallim İsmail Hakkı Bey
Şem'-i ümîdim(murâdım) bu gece söndü âh İbrâhim Efendi (Asâriye Hatibi)
Sen hümâ-yı hüsn-i ânın pek bülenddir lânesi Ahmet Efendi (Yağlıkçızâde)
Sen münezzehsin mekândan söyle âşık n'eylesin Sâbit Özenç
Senin aşkınla bu akşam yine âh etti bu gönlüm Erdinç Çelikkol
Senin her bir sözün rûha devadır yâ Resûlallah Turgut Tokaç
Sevdâyı terennüm edecek bestenigârım Kemal Batanay
Sevdiğim yazık değil mi bana Muallim İsmail Hakkı Bey
Sevdim seni ey nazlı melek var mı günâhım İbrâhim Tuğberk
Sevgi dolu kalbime sanki düştü bir cemre Pınar Köksal
Sevgim uzakta kaldı sevdam hep oralıdır Suphi İdrisoğlu
Solgun yine ayrıldığın akşam gibi rengin Bekir Sıtkı Sezgin
Söyle git ağlanacak hâlini dildâre gönül Sadettin Kaynak
Söyle n'ettim ben sana zâlim felek Hacı Fâik Bey
Söyle neden ey sabâ o yâr hâlâ yatmamış Ahmet Uzel
Söz cihan içre ne gülşen ne gülistan almada Bîmen Şen
Söz verip beklettin cânâ sen beni Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
Şu seven kalbimi anlamazsın sevdiğim Ahmet Uzel
Subh-i şafakı âh ile şâm eyledi bülbül Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)