Bestenigâr Makaminda Eserler (218 Eser)

Gayrıdan bulmaz teselli sevdiğim Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Geçerken dün gözüm gördü Markar Ağa
Geçiyor ömr-i hazîn sâdece cânâdiyerek Fehmi Tokay
Gel gülşeni tevhîde şu bülbül gibi yâ Hû Neyzen Osman Bey(Hammâmizâde)
Gel vücûdun perdesin kaldır cemâl-i yârı gör Fehmi Efendi (Hoca)
Geri vermez bana yıllar yılı aldıklarını Akın Özkan
Gönlümü mahzûn eden hep o siyah dîdelerin Ahmet Uzel
Gönül çeşm-i nigârın müptelâsı Abdülkadir Töre
Gönül girmekle yâr âguşuna kanmaz vusûl ister Muallim İsmail Hakkı Bey
Gönül sana çoktan bende ... İsak Varon
Gönülden özlerim o gülizârı ben Ahmet Uzel
Görmedim gözlerinde yıllar yılı bir vefâ İsmail Demirkıran
Görmez oldu çeşmimiz hicrinle hâb Ali Salâhî Bey (Ûdî)
Görmez oldum hayli demdir yârımı Ahmet Uzel
Görüp nûr-i cemâlin mâh şaştı Rif'at Bey
Gözde halka halka mor hârelerim var Ahmet Uzel
Gözü dünyâ mı görür âşık-ı dîdar olanın Abdülkadir Töre
Gözyaşlarımı gel de gör ey şûh-i sitemkâr İsmail Fennî Ertuğrul
Gözyaşlarımı uğruna tâ katre be katre İsmail Baha Sürelsan
Gücenmezsen budur arz-ı niyâzım Rif'at Bey
Gün doğarken ayrılık var hiç sabahlar olmasın Burhan Durucu
Gün doğdu kapın henüz kapalı Fâiz Kapancı
Güzelsin meşreb-i erbâb-ı aşka pek muvafıksın Ziyâ Bey (Üsküdar'lı)
Habîb-i âşıkânın zikr ü fikr-i cümle müştâkın Ahmet Hatipoğlu
Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur Zeki Atkoşar
Hak çalabım Hak çalabım sencileyin yok çalabım Cüneyt Kosal
Hak yolunun garip kulu... Erdinç Çelikkol
Hakk'a çevir özünü kıbleye tut yüzünü Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Hâlimi arz eyleyim sultânıma Rif'at Bey
Hasretinle ey perî kalb-i nizârım dağlarım Ûdî Hasan Bey
Hasretzede'nin âhına canlar dayanır mı Muallim İsmail Hakkı Bey
Hayâlin var şu gönlümde ey peri Ahmet Uzel
Hayli demdir bağlanıp kaldık şitâda zâr ile Dede Efendi
Her dem sözüm efsûs ile eyvâh olacaktır Ûdî Hasan Bey
Her kimin kalbinde zikr'Ullah olur Hüseyin Sadettin Arel
Her zaman serde hevâ-yı zülf-i cânânım eser Bîmen Şen
Hicrânımı söyler sana ud'umdaki teller Ali İçinger
Hırsa mağlubuz yitirmiş âr bizi Tekin Para
İçimde sönmeyen aşkınla mestim yâ Resûlallah Ekrem Karadeniz
İçtiğim her kadehten bir teselli bekledim Bahadır Sevik
İlâhi cennet evine girenlerden eyle bizi Muallim İsmail Hakkı Bey
İstedin de gönlümü verdim sana Şekerci Cemil Bey
Kaçma mecbûrundan ey âhû-yi vahşi ülfet et Hâşim Bey
Kendi gönlümdür tehiyye eyleyen berbâdımı Abdülkadir Töre
Kerem kıl bu dil-i zâre Ali Ağa (Kemânî)
Kimsenin yok ömrü daim kalmaya Ahmet Uzel
Kûşe-i firkatte cânâ bend-i zencir oldum âh Şeyh Ethem efendi
Leblerinden bûseler alsam da mest olsam n'olur Şevki Sevgin (Neyzen)
Mâdem hayır diledik hükme rıza edelim Akın Özkan
Mecbur oldum ben bir güle Hâşim Bey