Bestenigâr Makaminda Eserler (218 Eser)

Cânân diyemem ben sana sen sînede cansın Osman Nûri Özpekel
Cânân elinin güllerinin bağı göründü Kemâl Tezergil
Candan âşık oldum vechin gülüne Meçhul
Cânım beni lûtfunla rindâne eden sensin Hacı Fâik Bey
Çiçekten nağmeden bir deste bağlar Sadettin Kaynak
Cihan kâm almada devrinde dâim Hacı Arif Bey
Çok gördü felek şimdi beni bezm-i civanda Hacı Arif Bey
Çok sürmedi geçti tarâb-ı şevk-i bahârım Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî)
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Hacı Şâkir Ef.(Hopçuzâde)
Cûş edip gözyaşı ister çağlamak Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî)
Dağlar açtı âteş-i aşkın dil-i nâşâdıma Hâşim Bey
Dağlarda benim şevk ile âvâzelerim var Hacı Fâik Bey
Daha âlâ seni sevmek mi olur Ahmet Uzel
Dâm-ı efsûnunla bend ettin dili Şâkir Ağa
Darılıp da ne idi dünki gazap Tanbûri Aziz Bey
Deli gönlüm sana dilberleri medh eyleyen kimdi Sâmi Demirelli
Derd-i aşka dûş olan bir lâhza handân olmasın Muallim İsmail Hakkı Bey
Derd-i aşkın tek devâsı şîşe-i peymânedir Yılmaz Karakoyunlu
Derdimi derd etmeğe derdin imkân verdi mi Halûk Recâî
Derdimi ummana döktüm âsumâna inledim Bîmen Şen
Derûn-i dilde her derde devâsın yâ Resûlallah Gâlip Çolakoğlu
Derviş recâ-yı (nâgehânî-pâdişâhî) neküned Abdülkâdir-i Merâgi
Dil bestenigârım tel-i zülfünle sana pek Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Dilde eşkim çağlıyor dîdelerim ağlıyor Ahmet Uzel
Dilde neş'at var efendim çekerim cevrine hasret Rüştü Şardağ
Döktükce zülf-i perçemin Neyzen Şâkir Bey(Çeşm-i bîmar)
Dün gece bir âh ile çerhi siyeh-fâm eyledim Hamparsum Limoncuyan
Durman yanalım ateş-i aşka Selâhattin Demirtaş
Durmaz yanar vücûdum ah etmeyip n'ideyim Meçhul
Düştü gönlüm hevâ-yı dildâre Hasan Fehmi Mutel
Düştüm aşkına Mevlâ'nın âvâresiyim sevdânın Meçhul
Düştüm yine ben âteş-i girdabe hüzünle Alâeddin Yavaşça
Edip sen hatırım âbâd Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Eflâka çıkarsa yeridir her gece âhım Muallim İsmail Hakkı Bey
Emeğin boş yere doktor onarılmaz bu yara Faruk Şahin
Erişti mevsim-i gül seyr-i gülistan edelim Dede Efendi
Ey âfitâb-ı bezm-i nûr Esmâ Sultan
Ey bâd-ı sabâ esme nigârım uyusun Hâşim Bey
Ey bâd-ı sabâ var sana bir gizli niyâzım Nesim Silviya (Haham)
Ey cânıma cânânıma Hasan Şanlıtürk
Ey gönül bir derde düştün derdinin dermânı yok Sadettin Kaynak
Ey kârı-elem tîr-i sitem yâreler açtı Muallim İsmail Hakkı Bey
Ey kıble-i ikbâl-i cihan Dede Efendi
Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim Oğuz Şenler
Ey serv-i nâz-ı reftâr-ı bâlâ Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Ey taht-ı hezâr-ı râ aman illâ meyâ sâhib (Hind Eseri)
Eyler tahammül âzâre gönlüm Mahmut Celâleddin Paşa
Gam zamanında gerektir âh ü zâr Neyzen Rızâ Bey
Gamzen ki ola sâkî-i çeşm-i siyeh mest Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Garib dağlarda kaldım ben Hacı Fâik Bey