Bestenigâr Makaminda Eserler (218 Eser)

Peşrev Meral İncilli
Peşrev Hamamîzâde İsmail Dede Efendi
Peşrev Tanburi Numan Ağa
Peşrev Kemani Tatyos Efendi
Saz Eseri Meçhul
Saz Semâîsi Aydın Oran
Saz Semâîsi Arapzade
Saz Semâîsi Hakan Alvan
Saz Semâîsi Hasan Esen
Saz Semâîsi Muhittin Erev
Saz Semâîsi Münir Mazhar Kamsoy
Saz Semâîsi Tanburi Cemil Bey
Saz Semâîsi Ünal Narçın
Ağlıyor kalbim neden hiç cevabın bilmeden Ahmet Uzel
Ah edip aşkınla cânâ firkatim var ağlarım Hamparsum Limoncuyan
Ah vefâsız ağlatan söz sendedir Mediha Şen Sancakoğlu
Aldattı yârı kâm aldı ağyar İsmail Fennî Ertuğrul
Aldın felek sen mihr-i cemâli Hacı Arif Bey
Aldın gözümün nûrunu ama gibiyim Sadettin Çevik
Alemde ey serv-i semen Ahmet Arifî Bey
Anlat deme ahvâlimi anlatma gücüm yok Akın Özkan
Arz-ı vuslat eyleyip geldikçe bezm-i dilbere Hamparsum Limoncuyan
Aşiyân-ı sîneden pervâz edip mürg-i heves Garbis Efendi(Kânûnî)
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Ahmet Özhan
Aşkın meyine kanmış mestaneleriz hakka Zeki Altun (Hâfız)
Bağ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz Suphi Ziyâ Özbekkan
Bağlamışken sevdiğime bahtımı Ahmet Uzel
Ben de çok seviyorum demek yetmez geliver Mümin Salman
Ben ömrümü yıllarca hayâlinle avuttum Rüştü Eriç
Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum Dede Efendi
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Meçhul
Beni varsın sonu gelmez düşe atsın geceler Hasan Soysal
Bezm-i baharın dizdi gül âyin-i erkânın yine Yusuf Ziyâ Paşa
Bî-mürüvvet böyle bilmezdim seni Şâkir Bey(Çeşmibîmâr)
Bir cefâcû nazlı yâre dûş olup yandım bu nâre İsmet Ağa
Bir damla elem kalmadı sînemde sesimde Metin Everes
Bir geceydi oldu mahbûb-i hüdâvend-i muîn Hüseyin Tolan (Hâfız)
Bir görüşte beğendim seni sevdim efendim İsmet Ağa
Bir lâle yüzün mihneti kalmış eserimde Cinuçen Tanrıkorur
Bir nigâhın kalbimi etti esîr-i zülfün âh Münir Nûrettin Selçuk
Bir söz dedi cânân ki kerâmet var içinde Timuçin Çevikoğlu
Bir ümit doğdu bütün kalplere yorgun geceden Alâeddin Yavaşça
Birkaç saatin hatırası ömre bedeldi Yaşar Bedük
Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabûl etmez Emin Akan
Biz ol uşşâk-ı ser-bâzız bize akl ıssı yâr olmaz Hüseyin Sadettin Arel
Bu dil sana meftûn olalı ey şeh-i hûbân İbrâhim Efendi(Asâriye Hatibi)
Bu nevâ-yı dil-hıraş âh-ı dil ü cânım mıdır Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
Bugün gülzâr-ı ümmîde kad-i serv-i revân geldi Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Çağırdın geldik bizi aşkınla olduk deli Sadun Aksüt
Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun Kanûni Ahmet Bey