Şedd-i Arabân Makaminda Eserler (177 Eser)

Kan ağlar iken celb-i terahhum emeliyle Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
Kanlı yaş döksem dem-â-dem dîdeden Selânik'li Ahmet Efendi
Karşımda bulundukça kamer ey meh-i gül-ten Muallim İsmail Hakkı Bey
Kaşların yay meh-i tâbân Ali Ağa (Kemânî)
Kaybetmişim seni ben kalbin ellerin olmuş İlgün Soysev
Kayd-ı zülfünden dil-âzâd olmadım Kemânî Serkis Efendi
Kız vücûdun gül kokan bir yâsemen olmuş senin Hüseyin Sadettin Arel
Kordonboyu'nun yosması diller çalan uğru Fahri Kopuz
Mahrem ettim ruhumun esrârına peymâneyi Cinuçen Tanrıkorur
Mahzûn durur her köşesi Selânik'li Ahmet Efendi
Mânend-i meh etti zuhur Sultan II.Mahmut (Adlî)
Mâzi uyusun sandalın ardındaki izde Rüştü Eriç
Meclis-i mey sohbetim şen etti nûrun bu gece Mehmet Kasabalı
Meclis-i meyde elinden nûş edip hep badeler Servet Alî
Mehcûr-i cemâlin olalı bir sene oldu Yesârî Asım Arsoy
Mihnet-i firkatten etsem de firar Kemânî Serkis Efendi
Mihr-i lûtfundan edip baht-ı siyâhım ahz-ı nûr Hâşim Efendi
Muazzez gözlerindir ömrümü müzdâd eden Şivelioğlu Yorgaki
Muntazır gözlerim cânânıma Muallim İsmail Hakkı Bey
Mutluluk arıyorsan küçük bir umut ver Fethi Karamahmudoğlu
Nabz-gîr olmakda cânân âşık-bîmârına Osman Nûri Özpekel
Nâle vü efgânımdan hep melekler ağlıyor Şehzâde Ziyâeddin Efendi
Nâle vü feryâdına bâis nedir bülbül sesin Nihat Adlim
Nazîrin yok vücûd-u bî-bedelsin Bîmen Şen
Ne dem ki sînesi o gül-ruhun küşâde olur Hacı Sâdullah Ağa
Ne gecelerim gece ne günlerim gün oldu Osman Nihat Akın
Ne hoş oluyor dans geceleri Muallim İsmail Hakkı Bey
Ne zaman ol gözü mestâne gelir hâtırıma Ali Salâhî Bey (Ûdî)
Neden bilmem bu iptilâ Muhlis Sabahattin Ezgi
Neden cânâ beni hâlâ ararsın Ahmet Uzel
Nedir çektiğin cevr ü cefâ ağyâr elinden Karnik Garmiryan
Nedir merâm-ı (murâd-ı)dil-i kûy-i yâri biz biliriz Hacı Sâdullah Ağa
Nev-bahar-ı hüsnüne ermez hazan Rahmi Bey
O sensiz saatlerim nasıl geçer bana sor Gevheri Osmanoğlu
Oldu şeb mahmûr-i şevkin neşr-i feyz eyler seher Şemsettin Ziyâ Bey
Pek hâhişi var gönlümün ey serv-i bülendim Ali Salâhî Bey (Ûdî)
Pek tâzesin amma senin yoktur eşin Neyzen Rızâ Bey
Pîr olmada gerçi gönül amma civan ister Tanbûri İzak Efendi
Ruhsârına geysûleri döktün taramazsın Muallim İsmail Hakkı Bey
Rûhumda bütün sisli emeller mütenevviç Esin Seçkin
Saçlarında hafiften esen ıtır baygın bir gül olur dudaklarında Fethi Karamahmudoğlu
Sâkî bana mey ver ki gam-ı ferdâyı unuttur Muallim İsmail Hakkı Bey
Sâkî ne olur sun bana peymâneyi ney'le Ali Ulvi Baradan
Sana kim baktı güzel söyle bana Ahmet Uzel
Şânına lâyık mıdır ey nâzenin Zekâî Dede
Sen söyle ne oldun yine âvâre mi kaldın Kaya Öztaş
Sende varken böyle tatlı hüsn ü ân Ethem Ulvî Efendi
Seni kim görse derûnunda muhabbet uyanır Asdik Ağa
Seni ufkumda doğan her gece mehtâb sanırım Zeki Duygulu
Senin aşkın ile ihyâ olurum Muallim İsmail Hakkı Bey