Şedd-i Arabân Makaminda Eserler (177 Eser)

Deymez bu ömür boş yere feryâde gönül Alâeddin Yavaşça
Dil hastasıyım yok mu benim derdime çâre Muallim İsmail Hakkı Bey
Dinlesen bir lâhzacık gönlümün feryâdını Rüştü Eriç
Durmayıp akmaktadır gözden sirişk-i hasretim Muallim İsmail Hakkı Bey
Düşünür hep seni rûhum düşünür bî-pâyan Şemsettin Ziyâ Bey
Duymadın kalbimdeki feryâdımı Ahmet Uzel
Esmerimin gözleri kuzgun siyâh Fâiz Kapancı
Esmese bu rüzgârlar bir an susuverseler Süleyman Girişit
Ey benim dîvâne gönlüm söyle efkârın nedir Rüştü Eriç
Ey gönül n'eylersin sen bu cihânı Hüseyin Sadettin Arel
Ey gönül niçin perîşânsın beyâz kâkül gibi Zeki Arif Ataergin
Ey kâh-ı şiva gönlümü Meçhul
Ey mehlika ey gül-beden Ziyâeddin Efendi
Ey nigâr-ı nâzenînim lûtfedip mehtâba gel Meçhul
Ey safâ-yı ârızından çeşme-i hurşîd âb Tanbûri İzak Efendi
Fesaddaknâke yâ hayral berâ yâ Resûlallah S.Eyyûbi Işıksal
Filiz oldum büküldüm uzandım kollarına Sadettin Kaynak
Gam seni terk eylemez sen eyle terk-i gam biraz Kâzım Uz (Muâllim)
Gecemiz kapkara sâkî sun elin nûr olsun Sadettin Kaynak
Gel bahriyeli aşk denizi dalgalanırken Mustafa Sunar
Gelmişim vahdet elinden aşk ile cihâne ben Selâhattin Demirtaş
Gönlüm yine bir gonce-i nevrûza tutuştu Bîmen Şen
Gönlümde vardır bir yeni sevdâ Ali Salâhî Bey (Ûdî)
Gönlümü mest eyledin ettin beni mecnûn-ı zâr Cevdet Çağla
Gönlümün bülbülü uçtu gülde mânâ kalmadı Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Gönül defterimde neş'e sözü yok Orhan Kızılsavaş
Gördüm seni sevdim güzelim gonce-i tersin Hüseyin Sadettin Arel
Görülmemiş devr-i Yusuf'dan beri hiç böyle güzel Muallim İsmail Hakkı Bey
Göze aldım güzelim aşkın için dârı bile Metin Everes
Gözlerinden hıfz için âşıkları gözlük takar Hüseyin Sadettin Arel
Gözü dünyâ mı görür âşıkı didâr olanın Alâeddin Yavaşça
Gözümden gönlümden hayâli gitmez Dede Efendi
Gözüme uyku haram oldu benim Kemânî Serkis Efendi
Gülden güle gezdim artık yoruldum İsmail Demirkıran
Güller açılır rûhuma misler saçılır yâr Ahmet Uzel
Gün oldu bizde yandık ateşinde sevdanın İsmail Demirkıran
Handan lebinin bûtine gam kâr-ı ezelmiş Muallim İsmail Hakkı Bey
Hayâtımın uğurusun seni pek çok severim Gönül Akın
Hayli demdir ben ararım eşimi Tanbûri Mustafa Çavuş
Hazan erdi gönlü derde sal şimdi Ali Şenozan
Her şey silinip gitti de yıllar arasından Rüştü Eriç
Her zaman pîş-i nigâhımda hüveydâsın sen Meçhul
Hicrân yine gurbette benim gönlüme doğdu Ahmet Mükerrem Akıncı
Hicrânımı peymâne-i lâ'linde bıraksam Hüseyin Sadettin Arel
Hicrânımı peymâne-i lâ'linde bıraksam Osman Şevkî Uludağ
İhtirâ-ı(hazret-i şâh-ı cihandır bu)(tab'-ı müstesnâdır bu hoş) bina Şâkir Ağa
Irmağın denize koşması gibi... Orhan Kızılsavaş
İstekle midir içtiğimiz bâde efendim Hasan Fehmi Mutel
İşveperversin güzelsin şûhsun nâzendesin Cinuçen Tanrıkorur
İydini tebrik için ey gül-izâr Lem'î Atlı