Sabâ-Zemzeme Makaminda Eserler (38 Eser)

Saz Semâîsi Tanburi İsak Bey
Peşrev Neyzen Raşid Efendi
Saz Semâîsi Neyzen Emin Efendi
Aşkınla düştüm ateşe Hacı Arif Bey
Bak geldi gece uykuya dalmış yine herkes İzzet Bey(Ûdî-Tanbûrî)
Bir görünce vecde geldim ettim îman aşkına Hattat Sâlim Efendi
Bir kesâfet ârız oldu kevkeb-i ikbâlime Ûdî Server Bey
Bir tânesin şu âlemde ey güzel Lavtacı Hristo
Bu ettiğin düşmez sana Meçhul
Cânâ nazarın hâl-i dil-i cilveger olsun Muallim İsmail Hakkı Bey
Çeşm-i rûhum (Mürg-i rûhum) görmek ister yâ Muhammed rûyini Süleyman Erguner (Torun)
Derd-mendim yâ Resûlallah devâ ol derdime Zeki Altun (Hâfız)
Dün ellerle oynamışsın gülmüşsün Selâhattin İçli
Ebrûsuna vesme ruhuna gaze mi çekmiş Küçük Mehmet Ağa
Etmiyor bir türlü gönlüm gözlerinle itilâf Muallim İsmail Hakkı Bey
Ey beni aşk ateşiyle yandıran Sefer Dal (Muhibbî)
Feyz-i aşkdan behre-mend olmak dilersen âşikâr Muallim İsmail Hakkı Bey
Firâkın sînemi dağlar Mahmut Celâleddin Paşa
Gel şâh-ı cihânım gidelim gülşene biz de Hacı Sâdullah Ağa
Gittiğin günden beri buraların tadı yok Ali Şenozan
Gönül bilmez misin ol şîvesâzı Hacı Arif Bey
Gözlerin ey nûr-i dîdem hâb-ı nâza dalmasın Lavtacı Ahmet Bey
Hayâl-i yâre değme girye dursun Rif'at Bey
Kabûl eyle sanadır arz-ı hâlim Hacı Arif Bey
Karardı söndü ikbâlim ümîdim hâk-sâr oldu Kemânî Serkis Efendi
Merhabâ ey sevgili mâh-ı mübârek merhabâ Muallim İsmail Hakkı Bey
Nedir bu gonce-dehen sende ey gül-i ahmer Hacı Sâdullah Ağa
Nedir derdin senin bu mâtemin ne Hüseyin Sadettin Arel
Neş'e-mendim sunma lûtf et sâkıyâ peymâneyi Hacı Arif Bey
Nev-civansın ey sitemkâr Şâkir Ağa
Perîşan eyledim dilden gam-ı dehri ferağım var Hüseyin Sadettin Arel
Sabâ yolun düşerse git o tıfl-ı dilsitâne sor Suphi Ziyâ Özbekkan
Sevdâlı nigâhınla bir şûh âfet-i cansın Şâkir Ağa
Sevdâlı yüzün andırıyor subh-i rebîi Kanûni Said Bey
Tâb-ı ruhsârın mıdır bilmem ki reng-i gülsitan Sofu Hüseyin Efendi
Yâreledi yârim dil-i zârımı Hacı Arif Bey
Yetiş ki ey dil-i şûrîde cana can katalım Küçük Mehmet Ağa
Yine bir gün doğuyor içimde aşk ilinden Fehmi Tokay