Sabâ Makaminda Eserler (379 Eser)

Gecelerin ucunda ararım seni (SABAHSIZ GECELER) Necdet Varol
Geçti ömrüm bitti rüya Eyüp Uyanıkoğlu
Gel gör ki hazan rûhuma hicrânını sardı Gültekin Çeki
Gel güzelim gülistâne güle gel Dede Efendi
Gelmiş değil böyle perî Şâkir Ağa
Git ey akan gözyaşım git o cânânıma söyle Münir Nûrettin Selçuk
Gitti de gelmeyiverdi Denizoğlu Ali Bey
Gitti o güzel yâdıma bir handesi kaldı Burhan Durucu
Gittin Ada'nın her şeyi her zevki de gitti Hasan Akıncı
Gizli derdimden haber ver sen o yâre ey sabâ Zeki Arif Ataergin
Goncam lâlem gülüm sendin Hüseyin Erbay
Goncamı dalında hep kuruttun ya Necip Gülses
Gönlümün ihyâsısın şûh-i şenim Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
Gönül efkâre mi daldın yine ağyâre mi kaldın Ahmet Uzel
Gönül hûn oldu şevkînden boyandım yâ Resûlallah Zeki Altun (Hâfız)
Gönül isterdi ki o nazlı güzel Ali Ulvi Baradan
Gördüm seni oldum esir Nikoğos Ağa
Gördün mü felek ettiğini ben dil-i zâre Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî)
Görmedim âlemde felekten vefâ Ahmet Uzel
Göster cemâlin şem'ini yansın od'a pervâneler S.Eyyûbi Işıksal
Gözde yaş kalmadı Rif'at Bey
Gözlerim arıyor seni her yerde Mustafa Nâfiz Irmak
Gül dudaklar açılsın gül gül inciler saçılsın gül Fethi Karamahmudoğlu
Gül mevsimi yavrum yine güllerle açıl gez Ömür Gençel
Gül sevme gönül sen ki perîşân olacaksın Abidin Gerçeker
Güle sorma o bilmez aşkı sevdâyı neş'eyi Erol Sayan
Güllerin gölgelerinde uyuyan bir çay'a ben... Bîmen Şen
Gülsitân-ı nakş-ı hüsnünden bahâristan yazar Zaharya
Gülsün o güzel gözleriniz aşk ile baksın Ziyâ Levent Topçuoğlu
Gülzâr-ı letâfetsin sen İzzet Ağa
Gülzârı harab eyleme muhrik nagamınla Selânik'li Ahmet Efendi
Gün doğdu gönül beklemede cilve-i yâri Fehmi Tokay
Güneş mahzun doğuyorsa İlgün Soysev
Günleri sayarak aylardan beri Ziyâ Taşkent
Gurbette beni terk ederek gizlice kaçtın Drama'lı Hasan Hasgüler
Gurbetten gelmişim yorgunum hancı Amir Ateş
Gûş etti nây'ı nâleler âğâze başladı Zekâî Dede
Gûş eyle gel bülbülleri Dede Efendi
Haberin var mı sabâ kâkül-i cânânımdan Hacı Arif Bey
Habîbullah cihâne can değil mi İsmail Dede Efendi
Hak'dan gelen şerbeti içtik Elhamdülillah Merih Göksu
Hakk'ın cemâlin gözleyen Hû demesin ya ne desin Cüneyt Kosal
Ham-ı zülfün dehenin büsbütün efsun ile tâ İsmail Demirkıran
Hasretin ciğerim biryân eyledi Ahmet Hatipoğlu
Hasretle anarken seni ben gurbet elinde Yesârî Asım Arsoy
Havalandı deli gönül gökte uçan kuş gibi Meçhul
Havzın suları çağlayarak sîneme aksa Arşak Çömlekciyan
Hayâlini kurduğum özlemini duyduğum Aluş Nuş
Hazan yaprağı gibi sararmış solmuş yüzün Alâeddin Şensoy
Hep can sırdaşım oldun Ziyâ Taşkent