Sabâ Makaminda Eserler (379 Eser)

Cefâya ey büt-i nevreste tâkatim var yok Kara İsmail Ağa
Çektiğim yeter artık gitme Allah aşkına Gültekin Aydoğdu
Çevirdin yine kışa baharımı yazımı İsmail Ötenkaya
Cihan gözümde yok hayli zamandır Hacı Arif Bey
Çöker akşamların sonsuz melâli Nihat Adlim
Çoktur bilirim kulluğu îfâda kusurum Erol Sayan
Cüd bi lütfek yâ ilâhi mencehû zadün kalil Hacı Fâik Bey
Çün bahar eyyâmı oldu geldi yaz Şevkî Bey
Dağıtma ey sabâ geysû-yi yâri Muallim İsmail Hakkı Bey
Dağıtma ey sabâ geysû-yi yâri Zekâî Dede
Daracık sokakları duman bürüdü Meçhul
Değilsem de sana lâyık efendim Nûman Ağa
Derd-i aşka düşmesin kimse aman Muallim İsmail Hakkı Bey
Derdimin dermânı sensin yüce sultânım meded Rûşen Efendi
Derdinle senin âh ediyor gönlümü Ahmet Uzel
Dert katarsın her geçen gün rûhumun ezvakına Metin Everes
Dilberân ahd-ı vefâyı unuturlar unuturlar Hacı Arif Bey
Dildârı görüp nağme-i şehnâz edelim gel Rif'at Bey
Dilem rubûde-i ân çeşm-i şûh-i fettânest Ebû-Bekir Ağa
Dizimde ağlarken ben de ağlardım Yesârî Asım Arsoy
Dönmem kucağına aşkın daha dün geldim Avni Anıl
Doymadım ben gençliğime ömrüme Zeki Müren
Düş ben gibi aşka sadâkat ne imiş gör Şerif İçli
Düştüm onulmaz derde Sadettin Kaynak
Eflâke çıkarsa yeridir her gece âhım Dede Efendi
Ehl-i dile evzâ-yı hayat câm-ı safâdır Rif'at Bey
Elvedâ gönlümün evi İstanbul Meçhul
Ey bâd-ı sabâ bağrıma es def-i gam eyle Fehmi Tokay
Ey bâd-ı sabâ bûy-i vefâ yok mu nigârdan Metin Everes
Ey bâd-ı sabâ koş da o cânâna haber ver Zeki Arif Ataergin
Ey bâd-ı sabâ ravza'yla kucaklaş ne olur Erdinç Çelikkol
Ey bâd-ı sabâ yâr ile vuslat ne zamandır Suphi Ziyâ Özbekkan
Ey bâd-ı saba yok mu bana müjde o yardan Alâeddin Yavaşça
Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa Şâkir Efendi (Hâfız)
Ey gonca neden gül yüzünün rengi sararmış Ümit Mutlu
Ey gonca-i nevres-nihâl Meçhul
Ey Hûda'dan lûtf u ihsan isteyen Turhan Toper
Ey mihr-i la-yezalin mehtab-ı müsteniri Sefer Dal (Muhibbî)
Ey Resûl-i mir'at-i Hak uşşâka mevlîdin sebak Rıfat Bey(Sermüezzin)
Ey sabâ esme nigârım uykuda Nikoğos Ağa
Ey sabâ pek esme cânan uykuda Neyzen Rızâ Bey
Falcılara şans tanıma gidersen bakılacak falları da al Alâeddin Şensoy
Fasl-ı güldür nev-bahar eyyâmıdır Şivelioğlu Yorgaki
Fecr-i hilkatte gülen bir gülsün Zeki Arif Ataergin
Felek bana neler etti Meçhul
Felek niçin koydun beni bu hâle Meçhul
Firkat-i rûyinle ey gonce-dehen Rif'at Bey
Firkatinle ey perî hâlim harab Rif'at Bey
Fitneler gizlemiş mahmûr gözüne Zeki Arif Ataergin
Garib bülbül neden böyle feryâd edersin Kadri Şençalar