Nühüft Makaminda Eserler (40 Eser)

Peşrev Tanburi Osman Bey
Saz Semâîsi Neyzen Sâlim Bey
Aceb ey şîveli yârim Nûman Ağa
Ah efendim yandı cânım âteş-i hicrânına Hacı Fâik Bey
Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım Akın Özkan
Âşık oldum bir güle bülbül gibi Aleksan Ağa
Bend oldu dil bir şûh-i cihâne Dede Efendi
Benim mansûr-ı aşk hoş dara geldim Ali Şîrüganî (Dede)
Bizden(Benden) o şûha arz-ı hulûs et cihan-cihan Enfî Hasan ağa
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Meçhul
Dâim ol baht-ı hümâyûn fâl ile Hâşim Bey
Düşündüğün nedir öyle Suphi Ezgi
Düşündüğün nedir öyle Şâkir Ağa
Ehl-i temkînem beni benzetme ey gül bülbüle Fehmi Tokay
Ettiği va'de olup nakş-ı pür-âb Muytabzâde Ahmet Efendi
Ey Hakk'a tâlib olan tevhîde gel Selâhattin Demirtaş
Ey şeh-i nâzım sana dil bendedir _ (M.İ.H.B.'de İstavri Ef.)
Ey şeh-i pür-lem'a-i mihr-i cihan Rif'at Bey
Ey serv-i kadd-i nevreste Ali Dede (Ser Nâyi)
Ey serv-i nâz-ı nevresim Dede Efendi
Gonce-i nev-hîzveş açılmak istersen eğer Tanburi Osman Bey
Gözüm yolda kaldı Fethi Karamahmudoğlu
Gücenmiş bana dilbazım Todoraki
Gülşen-i hûbanda ol gül-i ter gonce-leb Kemani Rıza Efendi
Halk içre bir âyineyim herkes bakar bir an görür Ali Şîrüganî (Dede)
Kasdı o şuhun yine âzâre mi Dede Efendi
Kimlerle meyan-beste-i agûş-i meramdır Dellalzâde
Mecbur-ı aşkı olduğumu her gören bilir Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Mest etti beni müşk od'u bir kâkül-i hoş-bû Ebû-Bekir Ağa
Mevsim-i gül fasl-ı bülbül nev-bahar eyyâmıdır Ahenî Çelebi
O şûh olursa bana mihribân murâdımca Ebû-Bekir Ağa
Ol şeh-i hüsnün dilâ râz-ı nihânın kim bilir Tab'î Mustafa Efendi
Sad devlet ile niyyet-i teşrîf o dem ittin Ebû-Bekir Ağa
Sensin Hakk'ın Habîbi Muhammed'sin efendim Cüneyt Kosal
Seyr edip aks-i ruhun câm-ı safâ-memlûda Ebû-Bekir Ağa
Şitâb-ı bâd-ı sabâ sû-be-sû çemen-be-çemen Ebû-Bekir Ağa
Tâ kim hattın ey meh-cebînim yüze çıktı Seyyid Mehmet Nuh
Tâli'-i şâh-ı cihandan âfitâb Lâtif Efendi
Teng oldu cihan âh-ı dil-i pür-şererimden Ahenî Çelebi
Yüzündür âyet-i sun'-i ilâhi yâ Resûlallah Ahmet Şâhin (Neyzen)