Nevâ Bûselik Makaminda Eserler (23 Eser)

Açılır nâz ile ol gonce-rûh'a gül deseler Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ)
Âşık oldum bir melek-sîmâya ah Kemâl Efendi (Balat Şeyhi)
Benefşe hatt-ı dildârın serinde kâkül-i anber Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ)
Bezm-i târı meh-cemâlin ile pür-tâb edelim Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Cemâlin dîdeme daim ola nâzır ve hem manzûr Kâzım Uz (Muâllim)
Çünki ey şûh-i fedâî gönlümü etti hevâî Sultan III.Selim (İlhâmî)
Dâvet edip beni bağa meram düşürme tuzağa Nûman Ağa
Elbet gönüllerde sabah olacak Sadettin Kaynak
Evvel tevhîdi zikret sonra cürmünü fikret Cüneyt Kosal
Ey gonce-i zîbâ-yı gülistân-ı tarâvet Zekâî Dede
Ey gül-i nevres hezârı eyleme hicrinle zâr Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ)
Ey menbâ-i ihsân ü ata şâh-ı melek-zad Dellalzâde
Ey mihr-i sipihr-i şân ü şevket Kemani Rıza Efendi
Gel garip gönlüm benim gel öyle feryâd etme sen Suat Yıldırım
Geldi eyyâm-ı bahâr-ı gulgule Dellalzâde
Gönül verdim bir dilbere Suphi Ziyâ Özbekkan
Ne gam-ı cevre ne lûtf-i gâh-gâhe kailiz Küçük Mehmet Ağa
Ne geçti bir sözüm ol mest-i nâze Zekâî Dede
Sana bir lâle kopardım gönlümde yetişmiş Selâhattin İçli
Sevdim seni pek mümkün mü geçmek Suyolcuzâde Sâlih Efendi
Şimdi bildim ben seni ey bî-vefâ Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
Sînemde yat ey rûh-ı revân canda tenim ol Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ)
Tahammül kalmadı zerrece dilde Tanbûri Mustafa Çavuş