Neva Makaminda Eserler (85 Eser)

Hayli demdir bir gül-i ruhsâre oldum müptelâ Dede Efendi
Her yerde arayıp buluyor beni Ali Şenozan
Hicrân gönül belâsı Sadettin Kaynak
Kaldık sana hasret diye akşamda keder var Erdinç Çelikkol
Kimler konar kimler uçar han bir değil binbir değil Fethi Karamahmudoğlu
Ko sînem âteşe yansın Şemsettin Ziyâ Bey
Lûtf et efendim sen heman Rif'at Bey
Merhabâ ey zât-i pâkin pertevi nûr-i hûdâ Câhit Gözkan
Mevsim-i güldür gülistan vaktidir Şâkir Ağa
Mey-i engûr ile doldur ne durursun kadehi Fehmi Tokay
Muntazırım teşrifine reftâr ile revişine Tanbûri Mustafa Çavuş
Müşkil oldu sûzişim etmek nihan Dede Efendi
N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm derd ü gamınla doldu bu gönlüm Meçhul
Ömrüm yollarında gelip geçse de Alâeddin Yavaşça
Piyâleler ki o ruhsâr-ı âl'e ter getirir Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Rabbün Allah ül lezi lâ ma'bude illâ Hû Zekâî Dede
Râh-ı aşka dâhil oldum ber-serîr ettin beni Halûk Recâî
Safâ geldin efendim sen Tanbûri Mustafa Çavuş
Sana göstermesin Allah bunu bir an çekemezsin Halûk Recâî
Sanma bu güzelliğin hep seninle kalacak Metin Everes
Sevdâ diyen dudakların birinde sen birinde ben Oğuz Şenler
Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi Kadri Efendi (âmâ)
Sevgi dolu kalbinde gizlenir elem Nâlân Aksoy
Seyr et ol reng-i izârı Şemsettin Ziyâ Bey
Sonbahar oldu deyip yaz'la kış'a... Fehmi Tokay
Şûrîde vü şeydâ kılan yârın cemâlidir beni Meçhul
Vakt-i seherde açıla perde Hâfız Post
Yâ Rab beni sen hâl-i perîşâna düşürme Cinuçen Tanrıkorur
Yâ Râb ne olur lûtfile cürmüm tükeneydi Erdinç Çelikkol
Yapmacık yok tavrımızda sevgimiz candan Turan Yalçın
Yeşilada yavru vatan kardeşindir ana vatan Abdülkadir Şendal
Yetti bunca intizârım İstavri Efendi
Yine bağlandı dil bir nev-nihâle Zekâî Dede
Yine gülşen gül için goncaya durmuş bu gece Erol Sayan
Zeyn eden bağ-ı cihânı gül müdür bülbül müdür Dede Efendi