Neva Makaminda Eserler (85 Eser)

Peşrev Tanburi Cemil Bey
Saz Semâîsi Neyzen Emin Dede
Saz Semâîsi Rauf Yekta Bey
Saz Semâîsi Neyzen Yusuf Paşa
A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım Meçhul
Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n'eyler Murat Özkan (Hâfız)
Arz-ı dîdâr eyledikçe şâhid-i gülzâr-ı Hû Hüseyin Sadettin Arel
Aşinâ-yı bezm olan anlar hitâb-ı Hayderi Râkım Elkutlu
Aşk yoluna girelim yâ Hû yâ Hak diyerek Erdinç Çelikkol
Ateş-i aşkınla yandır Zeki Altun (Hâfız)
Ben dost ile dost olmuşam Cüneyt Kosal
Ben senin aşkınla cânâ bilmiyorsun n'eyledim Mehmet Nazmi Özalp
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Selâhattin Pınar
Bildim kelâmın a canım Nûman Ağa
Bilmek istersen seni sen seni bil sen seni Şâhin Uçar
Bilmez misin ey dil-rübâ Meçhul
Bir deli gönlün var bir kırık sazın Selâhattin Pınar
Bir gonca-gül'ün uğruna bülbül heder oldu Fehmi Tokay
Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed Meçhul
Bir nazlı edâ bir nev-civan tâze fidan Necdet Varol
Bir tahta yaratmışsın hâlim anda yazmışsın Hadi Bey
Bir zaman idi hem-âgûş-i hayâl olduğumuz Hatipzâde Osman Efendi
Birlikte bu akşam çıkalım seyre civânım Şerif İçli
Çaldığın nâyın nevâsı perdesi tizi pesi Fehmi Tokay
Can yine bülbül oldu Meçhul
Canda misâfir Tanrı'yı hoş tut Akın Özkan
Çektiğim bu ıztırâb-ı aşk nedir bilmem neden Muallim İsmail Hakkı Bey
Dil verdim ol perîye nihân gördüğüm gün Hâfız Post
Düşüp ruhsâr-ı âle târ-ı geysû Kemani Rıza Efendi
Edemem hâl-i dili şerh ü beyân Muhiddin Ağa
Efendim gül bahar oldu nevalar vaktidir şimdi Erol Başara
Ey bülbül-i rebîî bâis nedir nevâya Rauf Yekta Bey
Ey gonce-dehen âh-ı seherden hazer eyle Dede Efendi
Ey gonce-i bağ-ı cihan v'ey ziynet-i destâr-i cân Dede Efendi
Ey mutrıb-ı dil gel açıver seyri Neva'yı Selâhattin İçli
Ey perî-i nağme erdir evc'e dek âvâzımı Ziyâ Paşa
Ey şeh-i hûbânım eyle ol kadd-i mevzûna sen Hüseyin Sadettin Arel
Eyâ nesîme's sabâ Meçhul
Ez cân ü dil peygambere âşık isen sâllû aleyh Meçhul
Gel benim nazlı kuşum sen beni sev okşa biraz Necmi Pişkin
Gerçi aman vermez kara kışı sensizliğin Selâhattin İçli
Gonca açmaz gül olmaz baharı yok gönlümün Selâhattin Pınar
Gönlünde sonbahar olmaya görsün Fethi Karamahmudoğlu
Gönül denilen sır küpü ha denince açılmıyor Fethi Karamahmudoğlu
Gülbün-i îyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kû Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın Dede Efendi
Hakk'a temkîn ü rızâda hamd eden mesrûr olur Cüneyt Kosal
Hâksâr ettin beni çok firkatinle nâzenin Fehmi Tokay
Hâlet ile bana bir hâl göründü Eyyûbi Mehmet Efendi
Hançerim bileğide zağlanır gide gide Sadettin Kaynak