Muhayyer-Sünbüle Makaminda Eserler (44 Eser)

Peşrev Kanuni Raif Bey
Açılmamış bir gonca-ter Hacı Arif Bey
Ağyâr için ey bî-vefâ Nûman Ağa
Allah u Rabb-i lâyezâl Hüseyin Tolan (Hâfız)
Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım İrfan Doğrusöz
Âşıkım ol hastayım ki cânâ cânân isterim İrfan Doğrusöz
Bağlandı gönül zülfüne dîvâneliğinden Tanbûri Ali Efendi
Ben nev-resîde bir gülüm Rif'at Bey
Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Tanbûri Ali Efendi
Bir duyguyu paylaştık senelerce gönülden Sadun Aksüt
Bir işâret eylese ebrûlerin Zekâî Dede
Bir kelâmım var sana yâr söyleyim Hâşim Bey
Bırak merhem saran dostum yaram merhemle bağdaşmaz Tekin Para
Bulunmaz şâhım emsâlin felekte Kanûni Şemsi Efendi
Câm-ı emelim bâde-i lâ'linle dolunca Küçük Mehmet Ağa
Çektir güzelim rûruma sen derdini çektir Akın Özkan
Dem o demlerdi ki edip hem-dem-i ülfet beni Sultan III.Selim (İlhâmî)
Dert yürekte saz elimde anlatayım gel be dostum İsmail Demirkıran
Düşerse gönlüme özlem damlası İsmail Demirkıran
Elinden çektiğim sâkî-yi bezmin niş ü semdir hep Hacı Fâik Bey
Ey gonca-i nâzik tenim Sultan III.Selim (İlhâmî)
Ey gül-i nâzik-beden işve-pesendim Rif'at Bey
Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim Vardakosta Ahmet Ağa
Ey şâh-ı iklim-i vefâ (Medhiye) Nûman Ağa
Gel gârip gönlüm benim beyhûde feryâd etme sen Tekin Para
Gitti o güzel yâdıma bir handesi kaldı Sadi Işılay
Hayâlin dîdede medhin dilimde şâhım (Medhiye) Dellalzâde
Issızım gurbette kaldım pek garibim ben bugün Tekin Para
İşte geldi Iyd-i adhâ idelim canlar fedâ Ahmet Efendi(Hâfız)
Kaydetme dökülsün ruh-i hoy-kerdeye kâkül Hacı Fâik Bey
Lâle-veş dağ-ı muhabbet sînede Hâfız Abdullah Ağa
Meftûn sana dil ey peri Nûman Ağa
Nice ben olmam hevâi Mustafa Ağa (Kemânî)
Öyle sermestim ki idrâk etmezem dünyâ nedir Tanbûri Ali Efendi
Peymâne-i ser-şâr ile cânâne bizimdir Hacı Fâik Bey
Şâhım hemîşe lûtfun umar bu fütâdecik Hacı Sâdullah Ağa
Sâkî yetiş efkârımı dindir bu gece Tekin Para
Sana bu cân ü dili verdim ey şeh-i vâlâ Hacı Fâik Bey
Sevdi gönlüm ey meh seni Hâfız Abdullah Ağa
Sevdiğim ince beldir Meçhul
Tutuştu gam oduna şâd gördüğün gönlüm Tanbûri Ali Efendi
Uykularım hep yarım gittiğin günden beri İsmail Demirkıran
Yine bir şûha olup hâhişkâr Hâşim Bey
Zebân-ı aşkı anlar sana benzer işve-ger var mı Vardakosta Ahmet Ağa