Arazbâr Bûselik Makaminda Eserler (27 Eser)

Peşrev Lâedri
Saz Semâîsi Akın Özkan
Saz Semâîsi Hüseyin Sadettin Arel
Saz Semâîsi Refik Fersan
Saz Semâîsi Rauf Yekta
Al gönlümü âyine-i mânâdır bu Sâdullah Ağa
Âşık-ı bîçârenim geldim senin dîvânına Muallim İsmail Hakkı Bey
Ben ki terkeylemişim cânımı cânânım için Tanbûri Ali Efendi
Bir dağ yeli saçlar duru bir gökyüzü gözler Akın Özkan
Birlikte bu akşam yine mey nûş edelim gel Muallim İsmail Hakkı Bey
Düştüm düşeli aşk oduna rûz-i ezelden Hacı Sâdullah Ağa
Ey melek-hûy dilber-i nâzik-edâ Ali Ağa (Kemânî)
Ey merdüm-i çeşm-i cihan Dellalzâde
Ey şeh-i nevres-nihâl ü gonce-fem Tâhir Ağa
Gelmez ey şûh aşkın kal'e Hâşim Bey
Gerçi milkim ettin amma reşk-i sur Nikoğos Ağa
Gönlüm aldı ol meh-i sîmîn-bilek Nûman Ağa
Gördükte seni ey dil-pesendim Kemânî Ethem Ağa
Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâ-hoş Meçhul
Mest eden gönlü şu dünyâ mey ü sahbâsı değil Cinuçen Tanrıkorur
Mevsim-i Nevrûz erişti geldi eyyâm-ı bahar Hacı Sâdullah Ağa
Nice bir ey şûh-i cihan aşk ile nâlân olayım Hacı Sâdullah Ağa
Şâhım senin dâim heman müzdâd ola zevk u safân Ali Ağa (Kemânî)
Şebistân-ı hakîkatte hilâl-i mâh-ı enversin Muallim İsmail Hakkı Bey
Sen ey şâh-ı melek-sîmâ Nûman Ağa
Üzme rûhun gönlüm vârı fikrin neyse söyle bana Varters
Zahm-dâr-ı hasretim dağımla yârem dağlarım Suyolcuzâde Sâlih Efendi