Acem Makaminda Eserler (43 Eser)

Peşrev Sultan Veled
Saz Semâîsi Ahmet Hatipoğlu
Saz Semâîsi Nuri Halil Poyraz
Medhal Alâeddin Yavaşça
Açıl bahtım şen ol gönlüm uyuma Tanbûri Mustafa Çavuş
Aldanma dünya varına Zekâî Dede
Bir âşıkın olsa yâri terk edemez âh ü zârı Tanbûri Mustafa Çavuş
Bir gece Muhammed'e Çalap'dan geldi Burak Meçhul
Bir görüşte çeşm-i mestinle esîr ettin beni Suphi Ezgi
Bir şeh ki tâc-dârân olmakta hâk-i râhı Zekâî Dede
Bir yüzü meh eyledi bak şem'ine pervâne beni Bekir Sıtkı Sezgin
Boşan da dağlar boşan Meçhul
Bu bir değil sekiz değil yüz değil Denizoğlu Ali Bey
Bütî dârem ki gird-i gül zî-sünbül sâyebân dâred Abdülkâdir-i Merâgi
Çalab'ım bir şar yaratmış iki cihan aresinde Hacı Bayram Velî
Çün bahar erip şecerler sebz-i revnâk-gîr olur Mehmet Ağa(Sepetcizade)
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Cüneyt Kosal
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Hacı Şâkir Ef.(Hopçuzâde)
Derd-mendim mücrimim dermâna geldim ya Resûl Ali Şîrüganî (Dede)
Efendimsin cihanda îtibârım varsa sendendir Hacı Fâik Bey
Etmezem ikrâr aşkı saklarım cânım gibi Zekâî Dede
Ey bülbül-i şûrîde gülistânıma girme Zekâî Dede
Hak şer'leri hayr eyler Şikârîzâde Ahmet Efendi(Hacı)
İki bülbül bir dale konmuş ötüşür Meçhul
İki dilber söyleşirler gel gidelim daylere Meçhul
Kudûmun rahmet-i zevk u safâdır Hâfız Post
Menba-ı ilm-i Hüdâ'sın yâ Muhammed Mustafa Selâhattin Demirtaş
Metin olur Kâhtânenin (Kâğıthâne) yoğurdu Meçhul
Nazzâre kıl gönül o büt-i mah-tâl'ate Ahî Efendi(Hasan Efendizâde)
Ney gibi inlersin ey dil müptelâlık var gibi Zekâî Dede
O yâr bana gör ne eyler Tanbûri Mustafa Çavuş
Ol kim misâl-i hâle meh-i mihribânı var Yahyâ Nazîm Efendi
Ruhlerin seyredelim berk-i gül-i ter yerine Kadri Efendi (âmâ)
Sabâ ki dest ura ol zülfe müşkinâb kokar Enfî Hasan ağa
Sabah yeli hep yellerin şâhısın Meçhul
Setresinin düğmeleri düz değil Denizoğlu Ali Bey
Şimdi gönlüm düştü bir nevres güle Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Şimşir pınar'ın üstüyüm Meçhul
Teyakkazû teyakkazû yâ neyâmû Zekâî Dede
Varımı ol dosta verdim hân ü manım kalmadı Ali Aşkî Bey(Beylikcizâde)
Yâr ile oldum leb-be-leb Hâşim Bey
Yine aşkın sırrı düştü serime Zekâî Dede
Zahidler eyler ta'nımız Meçhul