Fuzûlî Gufteleri (46 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Kürdîlî Hicazkâr Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir Akın Özkan Şarkı Türk Aksağı
Hicâz Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir Hacı Arif Bey Şarkı Aksak Semâî
Hisâr-Bûselik Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir Bekir Sıtkı Sezgin Yürük Semai Yürük Semâî
Isfahân Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir Dede Efendi Yürük Semai Yürük Semâî
Rast Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânına Hacı Arif Bey Şarkı Curcuna
Isfahân Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânına Fehmi Tokay Şarkı Ağır Aksak
Şedd-i Arabân Aşiyân-ı mürg-i dil zülf-i perîşânındadır Nâzım Bey (Kanûni-âmâ) Şarkı Ağır Aksak
Isfahân Aşiyân-ı mürg-i dil zülf-i perîşânındadır Nevres Bey(Ûdî) Şarkı Ağır Aksak
Nişabur Ben değil meftûn-ı hüsnün müptelâ âlem sana Tanbûri Ali Efendi Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Kuçek Ben değil meftûn-ı hüsnün müptelâ âlem sana Hacı Fâik Bey Beste Hafif
Muhayyer Ben değil meftûn-ı hüsnün müptelâ âlem sana Hasan Refik Bey Ağır Semai Aksak Semâî
Uşşak Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Akın Özkan Ağır Semai Aksak Semâî
Muhayyer-Sünbüle Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Tanbûri Ali Efendi Ağır Semai Aksak Semâî
Sûz-Nâk Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Hacı Arif Bey Şarkı Türk Aksağı
Nihâvend Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı İsmail Demirkıran Şarkı Semâî
Heftgâh Cânâ meylin var ise hükm eyle teslim eyleyim Hüseyin Sadettin Arel Şarkı Aksak
Sabâ Can verme gam-ı aşka sen aşk âfet-i candır Emin Ongan Şarkı Aksak
Hüseynî Dil verme gönül aşka ki aşk âfet-i candır Hacı Fâik Bey Şarkı Ağır Aksak Semâî
Rast Dostum âlem senin çün ger olup düşman bana Rüştü Şardağ Şarkı Aksak Semâî
Nişâbûrek Ey gül ne aceb silsile-i müşk-i terin var Yusuf Ziyâ Paşa Yürük Semai Yürük Semâî
Gerdâniye Ey keman-ebrû şehid-i hançer-i müjgânınım Hacı Fâik Bey Beste Hafif
Uşşak Ey keman-ebrû şehid-i hançer-i müjgânınım Râkım Elkutlu Beste Devr-i Kebîr
Uşşak Gönlüm açılır zülf-i perîşânı görünce Emin Akan Şarkı Aksak
Hicâz Kıldı zülfün pek perîşân hâlimi hâlin senin Meçhul Beste Çenber (Ağır)
Vech-i Arazbar Kıldı zülfün-veş perîşân hâlimi hâlin senin Vardakosta Ahmet Ağa Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Acem Aşîrân Merhem koyup onarma sînemde kanlı dağı Sadettin Kaynak Beste Lenk Fahte-S.Sem.
Şehnâz Bûselik Mushaf demek hatâdır ol safha-i cemâle Dede Efendi Beste Lenk Fahte
Vech-i Arazbar Ne bulur ehl-i safâ bende vefâdan gayrı Vardakosta Ahmet Ağa Beste Hafif
Isfahân Nedir ey çerh-i zâlim yâri yârinden cüdâ kılmak Suphi Ziyâ Özbekkan Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Hicâzkâr Oldu âlem şâd senden ben esîr-i gam henüz İsmail Fennî Ertuğrul Beste Muhammes
Arazbâr Ol perî-veş kim melâhat milkinin sâr-bânıdır Dede Efendi Beste Muhammes
Nihâvend Öyle sermestim ki idrâk etmezem dünyâ nedir Muallim İsmail Hakkı Bey Şarkı Devr-i Hindî
Muhayyer-Sünbüle Öyle sermestim ki idrâk etmezem dünyâ nedir Tanbûri Ali Efendi Beste Çenber (Ağır)
Hüzzâm Öyle sermestim ki idrâk etmezem dünyâ nedir Yusuf Ömürlü Şarkı Ağır Aksak
Sûz-i Dil Ruhsârına aybetme nigâh ettiğimi Ali Rif'at Çağatay Beste Remel
Nihâvend Ruhsârına aybetme nigâh ettiğimi Münir Nûrettin Selçuk Yürük Semai Yürük Semâî
Sûz-i Dil Tutuştu gam oduna şâd gördüğün gönlüm Bekir Sıtkı Sezgin Beste Fahte
Muhayyer-Sünbüle Tutuştu gam oduna şâd gördüğün gönlüm Tanbûri Ali Efendi Beste Zincir
Vech-i Arazbar Yakma cânım nâle-i bî-ihtiyârımdan sakın Vardakosta Ahmet Ağa Beste Çenber
Hicâz Zülfüne dil-besteler zülf-i perîşânın kadar Asdik Ağa Şarkı Ağır Aksak
Mâhûr Menem ki kafile sâlâr-i kârbân-i gamem Cinuçen Tanrıkorur Kâr Düyek-Y.Semâî
Bestenigâr Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge Akın Özkan Şarkı Ağır Aksak
Şehnâz Bende Mecnûn'dan füzûn âşıklık istidâdı var Ahmet Hatipoğlu Ağır Semai Aksak Semâî
Beyâtî-Arabân Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Meçhul Nefes Sofyan
Kürdîlî Hicazkâr Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı Suat Akgün Şarkı Düyek
Şehnâz Ey beni mahrûm edibbezm-i visâlinden müdam Alâeddin Yavaşça Şarkı Ağır Çember