Enderûnî Vâsıf Gufteleri (73 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Rast Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma Refik Fersan Şarkı Curcuna
Hicâz Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma Şevkî Bey Şarkı Yürük Semâî
Hicâz Ahım seni sînem gibi sûzân eder elbet Rif'at Bey Şarkı Aksak
Yegah Ahım seni sînem gibi sûzân eder elbet Şevkî Bey Şarkı Aksak
Sultan-ı Hüzzâm Aşkınla sînem dağlarım Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Aşkınla sînem dağlarım Nikoğos Ağa Şarkı Düyek
Segâh Bensiz ey gül gülşen-i âlemde mey nûş eyleme Bîmen Şen Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Bezme gel dök perçemin ruhsâre şebbûlar gibi Bolahenk Nuri Bey Beste Hafif
Arazbâr Bezm-i ağyâre ne dem ol şûh-i sîmîn-ten gider Sâdullah Efendi Beste Muhammes
Beste-Isfahân Bir elif çekti yine sîneme cânân bu gece Ebû-Bekir Ağa Yürük Semai Yürük Semâî
Muhayyer Bir elif çekti yine sîneme cânân bu gece Hacı Sâdullah Ağa Yürük Semai Yürük Semâî
Mâhûr Bir ince belsin pek bî-bedelsin Meçhul Şarkı Semâî
Şehnâz Bir nev-civâna dil müptelâdır Sultan III.Selim (İlhâmî) Şarkı Aksak
Hicâzkâr Bir nev-civândır âşûb-i candır Rûşen Ferid Kam Şarkı Türk Aksağı
Şehnâz Bûselik Bir nev-civândır âşûb-i candır Zekâî Dede Şarkı Yürük Semâî
Evc Bir nigâh et âşık-ı nâlânına Atıf Bey(Mızıka'lı) Şarkı Devr-i Hindî
Nihâvend Bir nigehle aklım aldın Santûri Ethem Efendi Şarkı Aksak
Evc Canın kimi isterse görüş gayrı karışmam Erol Sayan Şarkı Aksak
Ferahnâk Çözülme zülfüne ey dil-rübâ dil bağlayanlardan Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde) Ağır Semai Aksak Semâî
Nihâvend Çözülme zülfüne ey dil-rübâ dil bağlayanlardan Hacı Arif Bey Şarkı Curcuna
Bûselik-Aşiran Çözülme zülfüne ey dil-rübâ dil bağlayanlardan Kömürcüzâde Mehmet Efendi H. Şarkı Şarkı Devr-i Revânı
Nevâ Bûselik Çünki ey şûh-i fedâî gönlümü etti hevâî Sultan III.Selim (İlhâmî) Şarkı Düyek
Tâhir-Bûselik Dest-i sâkîden çekip câm-ı neşâtı Cem gibi Küçük Mehmet Ağa Beste Devr-i Kebîr
Nihâvend Dil-harâb-ı aşkınım sensin sebep berbâdıma Ali İçinger Şarkı Ağır Aksak
Segâh Dil-harâb-ı aşkınım sensin sebep berbâdıma Tanbûri Ali Efendi Şarkı Devr-i Hindî
Hüzzâm Dil verdiğin ol çeşm-i siyeh-meste işittim Zekâî Dede Yürük Semai Yürük Semâî
Nev-Eser Diyemem sîne-i berrâkı semenden gibidir Dede Efendi Yürük Semai Yürük Semâî
Dilnişîn Dün sen bakıp benden yana Muallim İsmail Hakkı Bey Şarkı Aksak
Hicâzkâr Efendim gûş-i efgan et Ali Ağa (Kemânî) Şarkı Aksak
Acem-Kürdî Efendim gûş-i efgan et Muallim İsmail Hakkı Bey Şarkı Aksak
Hicâz Ey büt-i nev-edâ olmuşum müptelâ Dede Efendi Şarkı Semâî
Muhayyer Bûselik Ey gonce-i nâzik tenim Sultan II.Mahmut (Adlî) Şarkı Düyek
Muhayyer-Sünbüle Ey gonca-i nâzik tenim Sultan III.Selim (İlhâmî) Şarkı Düyek
Hicâzkâr Gel seninle yarın ey serv-i revân Sâdullah Efendi Şarkı Ağır Aksak
Pençgah Gönlüm aldı bir nihâl-i dil-nevâz Neyzen Rızâ Bey Şarkı Düyek
Hicâzkâr Gönlümü bir tıfl-ı dilbâz Tâhir Efendi Şarkı Türk Aksağı
Nihâvend Gördüm yine bir âfet-i (gonce-i) nâdîde edâyı Ali Rif'at Çağatay Ağır Semai Aksak Semâî
Şevk-Efzâ Hengâm-ı safâdır bu şeb ey mâh-ı cihan tâb Abdullah Ağa(Hâfız-Şeydâ) Ağır Semai Aksak Semâî(Ağır)
Hicâzkâr Hırâm et gülşene gûş eyle ar'ardan müdârâyı Sâdullah Efendi Şarkı Şarkı Devr-i Revânı
Hicâzkâr Kim görse ol lâ'li mülü Tâhir Ağa Şarkı Aksak
Muhayyer Kim olur zor ile maksûduna reh-yâb-ı zafer Hacı Arif Bey Şarkı Devr-i Hindî
Hisâr-Bûselik Kim olur zor ile maksûduna reh-yâb-ı zafer Hamparsum Limoncuyan Beste Hafif
Uşşak Kim olur zor ile maksûduna reh-yâb-ı zafer Zekâî Dede Şarkı Aksak
Hüseynî Kimin mecbûr-i hüsn ü ânısın şûh-i şenin kimdir Refik Fersan Şarkı Curcuna
Şevk-i Târâb Lâ'l-i can bahşını sun bezmde ey şûh emelim Sultan III.Selim (İlhâmî) Ağır Semai Aksak Semâî
Beyâtî-Arabân Mâlik-i hüsn-i bahâsın Ethem Ulvî Efendi Şarkı Ağır Aksak
Nev-Eser Mecliste bu revnâk bu şetâret sana mahsus Kömürcüzâde Mehmet Efendi H. Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Meyl'e şâyân ey gönül bir verd-i âlim var sana Asdik Ağa Beste Çenber
Nev-Eser Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün Dede Efendi Beste Zincir
Hisâr-Bûselik Ne beyân-ı hâle cür'et ne figana tâkatim var Muallim İsmail Hakkı Bey Ağır Semai Aksak Semâî