Ahmet Uzel Gufteleri (296 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Bestenigâr Hayâlin var şu gönlümde ey peri Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Hicâz Gönülden hâtır-ı viran gülmedi gitti Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Beyâtî Derd-i aşkın tek devâsı şîşe-i peymânedir Ahmet Uzel Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Geçti cânıma tîr-i nigehi Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Hicâz Hasret oluyor gönlüme Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Hicâz Senin hükmün neden böyle Ahmet Uzel Şarkı Aksak Semâî
Hüzzâm Ey nazlı cânân hâlimi gör Ahmet Uzel Şarkı Sengin Semâî
Hüzzâm Sevdâ-zedeyim aşkıma bir çâre Ahmet Uzel Şarkı Türk Aksağı
Nihâvend Duydukça yanan ateşi en gizli yerimde Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Nihâvend Nev-nihâlim gelse bir dem yânıma Ahmet Uzel Şarkı Müsemmen
Rast Bir başka şarap var şu kızın câm-ı lebinde Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Rast Gücendim bunca cefâdan cânıma ey felek Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Segâh Her güzele gönül verdin gönül söyle nedir derdin Ahmet Uzel Şarkı Düyek
Sultânî-Yegâh Bu nasıl gâm ü keder hayat mı durdu nedir Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Uşşak Anlaşıldı yok imiş yâre senin hiç hevesin Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Uşşak Avâre gönül hasta gezer yar emelinden Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Uşşak Bir onulmaz yâre açtı sevdiğim dil-hânede Ahmet Uzel Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Süzüp çeşmânını gel yânıma âh merâlim Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Hicâz Benim derdim devâ bulmaz Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Beyâtî Söyle ey yâr-i cefâ nerde seyran ü safâ Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Bestenigâr Gönlümü mahzûn eden hep o siyah dîdelerin Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Evc Geçmiş ol dem-i işret gayrı safâ yok Ahmet Uzel Şarkı Müsemmen
Gerdâniye Çok görme bana mest-i harab olmayı gönlüm Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Hicâz Artık yaşamam gönlüme bunca eleminle Ahmet Uzel Şarkı Türk Aksağı
Hicâz Gönlüm yeniden düştü benim âteş-i aşka Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Hicâz Gönül bir aşinâ bulsa yeni bir âleme dalsa Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Hicâz Nedir cevrin behey zâlim perîşandır benim hâlim Ahmet Uzel Şarkı Aksak Semâî
Hicâzkâr Pek az sürdü yâr ile sohbet gönül Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Hicâz Sana herkes cefâ eyler ko gönülden eylesinler Ahmet Uzel Şarkı Düyek
Hicâzkâr Sen âşık-ı nâzende eda yar-ı ezelsin Ahmet Uzel Şarkı Sengin Semâî
Hüseynî N'eyleyim sana ey gül-i bîvefâ Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Hüseynî Sana yok hiç diyecek söz meleğim Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Hüzzâm Bağrımı yaktın kadın yeter büktün belimi Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Hüzzâm Beni her an üzer dağlar yârelerim var Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Hüzzâm Sevdâ-zedeyiz sâkî bize sun cam-ı şifâyı Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Hüzzâm Yoktur artık yer vefâya Ahmet Uzel Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Gönlümü dûçâr eden dil yâresi Ahmet Uzel Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Gülerken kahkahalar yaktı bu canı Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Mâhûr Çeşm-i nazîm gel sevindir âşık-ı âvâreyi Ahmet Uzel Şarkı Düyek
Nihâvend Kim şâd oluyor yâr-ı ter'in rûy-i teninde Ahmet Uzel Şarkı Türk Aksağı
Nihâvend Seyr et güzelim Çamlıca'dan fasl-ı bahârı Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Nihâvend Zannım o güzel sîne-i dil açmış erenler Ahmet Uzel Şarkı Sengin Semâî
Rast Can alır gibi bakma öyle Allah aşkına Ahmet Uzel Şarkı Düyek
Rast Zülf ü zencîrin şu bahtım bağlıyor Ahmet Uzel Şarkı Müsemmen
Sabâ Ne zaman bir yâr sevsem elimden eller alır Ahmet Uzel Şarkı Sofyan
Sûz-Nâk Bir melâl var hep içimde a canım efendim Ahmet Uzel Şarkı Düyek
Şedd-i Arabân Benim cân ü ciğergâhım efendim Ahmet Uzel Şarkı Curcuna
Şedd-i Arabân Sevdâ-yı muhabbet kalbimi yaktı Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Uşşak Bilmem ki neden ömr-i hazîn ah ile geçti Ahmet Uzel Şarkı Aksak
Uşşak Derd-i aşkın yıktı hânümanımı Ahmet Uzel Şarkı Düyek