Dil-i zâre dilerse ol melek-peyker de yâr olsun

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar