Lâtif Ağa Besteleri (34 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Evc-Ârâ Açıldı sîneme bir tâze yâre Meçhul Şarkı Curcuna
Sabâ Ah bu âşıklık ne müşkil kâr imiş Hâdî Şarkı Aksak
Şehnâz Ateş-i aşkın harâb etti dil-i sûzânımı Meçhul Şarkı Düyek
Hicâz Bir melek-peykersin ey Yusuf-lika Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Hüzzâm Can mısın cânân mısın bildir bana İsmet Şarkı Aksak
Hicâzkâr Derûnî oldum efgenden Meçhul Şarkı Aksak
Mâhûr Düştün yine bir şûh-i sitemkâre gönül vay Meçhul Şarkı Aksak
Muhayyer Esîr etti beni bir şûh-i gaddar Meçhul Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Ey gül-i gülşen-serây-ı hüsn ü ân Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Şehnâz Bûselik Ey nahl-i emel lûtf eyleyip gel Meçhul Şarkı Semâî
Acem Aşîrân Fer bulur dîdem cemâlinle şehâ Meçhul Şarkı Düyek
Sûz-Nâk Firkatinle beni mecnûn ettin Meçhul Şarkı Düyek
Sûz-Nâk Gayet güzeldir cism-i rû Meçhul Şarkı Nim Sofyan
Nişâbûrek Gel sevdiğim affet beni Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Nev-Eser Gönlüm alıp ey kâşıyâ... Meçhul Şarkı Aksak
Evc-Ârâ İltifat eyler iken ey gonce-leb Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Bûselik İnanmaz vâ'd-i vasl-ı yâre gönlüm Meçhul Şarkı Aksak
Tâhir-Bûselik İyd-i ekberdir cemâlin nice can kurban olur Halifezâde Tâhir Efendi Şarkı Devr-i Revân
Nev-Eser Nâz ile süzdün o çeşm-i fülfülü Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sabâ Nergisler olur yaman uyan gel aman aman Meçhul Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Nice hâlim edem takrir Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Sen beni bir bûseye ettin fedâ Mahmut Celâleddin Paşa Şarkı Aksak
Nev-Eser Süzdükçe çeşm-i nergisin Meçhul Şarkı Sofyan
Sûz-Nâk Tâ cemâlin gördüğüm günden beri Meçhul Şarkı Aksak
Mâhûr Te'lif edebilsem feleği âh emelimle Mehmet Sâdi Bey Şarkı Aksak
Yegah Va'din unutma ey peri Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Sûz-Nâk Var mı hâcet söyleyim ey gül-beden (gül-tenim) Meçhul Şarkı Aksak
Hicâzkâr Yoktur zaman gel mâhım heman gel Meçhul Şarkı Semâî
Hisâr-Bûselik Yorulmuş ol keman-ebrû Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Zaman geçti ol gül-rûye gider yok Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Ferah-Fezâ Zamanı var ki her bezmim anarsın (ararsın) Sermet Efendi Şarkı Ağır Aksak
Acem Aşîrân Arz-ı hâl için sultâna geldim Kuddûsî İlâhi Sofyan
Rast Doğdu ol Şems-i Hakîkat Burc-ı Vahdet'ten bu şeb Meçhul İlâhi Evsat
Rast-ı Cedîd Bir merd-i Hakk'ı bul intisâb et Meçhul İlâhi Sofyan