Küçük Mehmet Ağa Besteleri (28 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Şevk-i Târâb Alsam âguşuma bir şeb o mehi hâle gibi Meçhul Beste Hafif
Tâhir-Bûselik Başıma döndükçe bezm-i meyde mînâlar benim Meçhul Beste Çenber
Isfahânek Bir ben gibi ol âfete üftâde mi var Şâkir Efendi (18.yy) Beste Remel
Segâh Böyle ruhsat-dih iken gamze-i fettânesine Meçhul Beste Zincir
Zâvil Bulunmaz nev-civansın hem-dem-i ağyârsın hayfa Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Muhayyer-Sünbüle Câm-ı emelim bâde-i lâ'linle dolunca Meçhul Beste Remel
Sultan-ı Irak Cüdâyım gülşen-i kûyinden ol gül kande ben kande Meçhul Beste Nim Devir
Acem-Bûselik Dağ-ı elem-i aşkımız âfâka nihandır Şâkir Ağır Semai Sengin Semâî (Ağır)
Tâhir-Bûselik Dest-i sâkîden çekip câm-ı neşâtı Cem gibi Enderûnî Vâsıf Beste Devr-i Kebîr
Sabâ-Zemzeme Ebrûsuna vesme ruhuna gaze mi çekmiş Meçhul Beste Remel (Ağır)
Sûz-Nâk Ey dil heves-i vuslat-ı cânân sana düşmez Hüseyin Fâzıl Bey (Enderûnî) Yürük Semai Yürük Semâî
Evc-Ârâ Gelince hatt-ı muanber o meh-cemâlimize Meçhul Beste Hâvî (Ağır)
Sultan-ı Irak Görse edemez dil seni ârâma tahammül Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Dilkeş-Hâverân Hâl-i ruhsârına necm-i seher ülker mi desem Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Evc-Ârâ Kamet-i mevzunu kim bir mısra'-ı bercestedir Sünbülzâde Vehbi Beste Hafif
Sûz-Nâk Kapılır her gören ol şûh-i cihan-âşûbu Hüseyin Fâzıl Bey (Enderûnî) Ağır Semai Aksak Semâî
Evc-Ârâ Kimin meftûnu oldun ey perî-rûyim nihan söyle Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Acem-Bûselik Lûtf eyle buyur meclise eyyâm-ı vefâdır Meçhul Beste Hafif
Nevâ Bûselik Ne gam-ı cevre ne lûtf-i gâh-gâhe kailiz Meçhul Beste Hafif
Pesendîde Ne zaman ol gözü(Ne dem ol gözleri) mestâne gelir hâtırıma Enderûnî Vâsıf Beste Hafif
Acem-Bûselik Ol gonce-dehen gül gibi güldükçe dem-â-dem Şâkir Beste Remel (Ağır)
Sûz-Nâk Rûz u şeb âh eylemekten çâk-çâk oldum yeter Hüseyin Fâzıl Bey (Enderûnî) Beste Muhammes
Evc-Ârâ Sâkî çekemem va'z-ı zarîfâneyi boş ko Münif-i Antakî Yürük Semai Yürük Semâî
Şehnâz Sanma kim leyle-i zülfün elemi bâd-ı hevâ Meçhul Beste Hafif
Acem-Bûselik Sâyezedân serv-i sehî dûş-i nihan kenâr-ı mâ Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Isfahânek Serde dağ-ı iştiyâkı tâzeler bir tâze mâh Şâkir Efendi (18.yy) Beste Darbeyn
Sabâ-Zemzeme Yetiş ki ey dil-i şûrîde cana can katalım Şâkir Efendi (18.yy) Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Dilkeş-Hâverân Yüzün aç meh-i nev-tal'at aman gün göreyim Şâkir Efendi (18.yy) Yürük Semai Yürük Semâî