Kemani Rıza Efendi Besteleri (25 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Gülizâr Beraberce gel gidelim Meçhul Şarkı Aksak
Mâhûr Bir gonce-verd etti zuhur Meçhul Şarkı Sofyan
Sûz-Nâk Dem-â-dem eylerim feryâd elinden Kemânî Rızâ Efendi Şarkı Aksak
Neva Düşüp ruhsâr-ı âle târ-ı geysû Meçhul Şarkı Aksak
Şevk-Efzâ Ey dilber-i şûh-i nevres Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Nevâ Bûselik Ey mihr-i sipihr-i şân ü şevket Meçhul Şarkı Düyek
Beyâtî-Arabân Ey rûh-i âli gül-i zîbende Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Ey şeh-i milk-i hüsn ü ey(melek-hüsn v'ey)meh-i evc-i ân Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Mâhûr Ey şûh-i âfet Meçhul Şarkı Semâî
Nühüft Gülşen-i hûbanda ol gül-i ter gonce-leb Meçhul Şarkı Düyek
Hicâz Hep cevrin oldu bî-hesap Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Acem Aşîrân Hırâm-ı dil-fezâ kıl dil-pesendim Fâik Şarkı Düyek
Hüseynî Hüsnünde varken bu âb ü tâbın Meçhul Şarkı Düyek
Beyâtî Kesti târ-ı tâkatım tiğ-i edâ Meçhul Şarkı Evfer (Ağır)
Arabân Mânendi yok bir şûh-i şen Meçhul Şarkı Sofyan
Şehnâz Merâmı andelibin vaslı-ı güldür Sermet Efendi Şarkı Evfer (Ağır)
Hüzzâm Meyl edip ağyâri aldın yanına Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Beyâtî Ne semtten canım bu geliş Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Pek cefâcûsun sana yoktur bedel Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Rast Reftârı nâzik bî-bedel Behçet Şarkı Sofyan
Sûz-i Dil Seni görmeyeli hayli zamandır Kemânî Rızâ Efendi Şarkı Ağır Aksak
Sûz-i Dil-Ârâ Seyr et oyuncu ol şûh-i gül-femi Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Süzdükçe çeşm-i nergisin Meçhul Şarkı Düyek
Tâhir-Bûselik Peşrev Peşrev
Tâhir-Bûselik Saz Semâîsi Saz Semâîsi