Kâzım Uz (Muâllim) Besteleri (24 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Tâhir-Bûselik Aşkın mütekabil olanı ömre bedeldir Hüseyin Sîret Özsever Şarkı Sengin Semâî
Sultânî-Yegâh Basdık yine düşmanları avn etti Hüdâ'mız Meçhul Şarkı Sofyan
Şehnâz Ben nasıl âh eyledimse kurtulma sen de âh'dan Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Acem-Kürdî Bir mihr-i dırahşandır sultân-ı kerem-perver Meçhul Methiye Yürük Semâî
Uşşak Bunca yıllar geçti hayfâ gelmiyor hâlâ sesin Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sultânî-Yegâh Dök zülfünü ruhsârına mehtâb tutulsun Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Şedd-i Arabân Gam seni terk eylemez sen eyle terk-i gam biraz İsmail Yaşar Şâdi Şarkı Ağır Aksak
Tâhir-Bûselik Görmesem gül yüzünü bir gece ey mâh-ı cenan Yaşar Şâdi Bey Şarkı Ağır Aksak
Mâhûr Hicrin ile derdin ile yaklaştı memâtım Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Segâh Hülyâlı çiçekler gibi solgundun o akşam Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Karcığar Kalbim yine sevdâ-yı visâlinle perîşân Meçhul Şarkı Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Kanî değil ey gonce-dehen bûsene lebler Mehmet Ziyâ Gökalp Şarkı Sengin Semâî
Acem-Kürdî Küçük çiftlik mahall-i saydını revân et gör Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hicâzkâr O güzel çeşmini mümkün mü nazargâh edeyim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Zâvil Öldürdü yazık kendini bir gül için bülbül Bedri Ziyâ Aktuna Şarkı Sengin Semâî
Hüzzâm Rüzgâr uyumuş ay dalıyor her taraf ıssız Cenap Muhittin Kozanoğlu Şarkı Sengin Semâî
Acem-Kürdî Yüzü güldü semâ-yı pür-hazenin Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hüzzâm Benzemezsin kimseye billâhi fevkalâdesin Meçhul Şarkı Semâî
Beyâtî Levh-i dilde nakş olundu mihr-i yâr Behçet Efendi İlâhi Düyek
Hüzzâm Nursun mahbûb-ı sübhânım Muhammed Mustafa Hüseyin Vassaf Bey İlâhi Devr-i Revân
Nevâ Bûselik Cemâlin dîdeme daim ola nâzır ve hem manzûr Muhiddin Bey İlâhi Düyek
Segâh Mâye Arife mir'at-i vahdettir ser-â-ser kâinat Tâhir-ül Mevlevî Durak Serbest
Hüseynî Bûselik Mürg-i sidre şûle-i dil-hânemin pervânesi Tâhir-ül Mevlevî Durak Serbest
Hicâz Canlar vatanından kopup hicrân ile geldim Ken'an Rifâî Nefes Düyek