Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) Besteleri (27 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Acem Aşîrân Bileydi dil gibi dilber gam-ı cihan nicedir Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Mâhûr Bu ne lebdir ne ağızdır ne güzel gülüştür bu Meçhul Beste Muhammes
Hisâr Câm lâ'lindir senin âyine rûy-i enverin Bâkî Beste Devr-i Kebîr
Nikrîz Cânı kullâb-ı ser-i zülfün çeker senden yana Yahyâ Efendi (Şeyhülislâm) Beste Muhammes
Mâhûr Cihanı lâl-gûn eden sirişk-i erguvanımdır Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Segâh Der-mevc-i perîşân-i mâ fâsılaî nîst Meçhul Ağır Semai Sengin Semâî
Hisâr Dil-i pür-ıztırâbım mevce-i seylâbdır sensiz Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Bestenigâr Gamzen ki ola sâkî-i çeşm-i siyeh mest Meçhul Beste Darb-ı Fetih
Dügâh Gedâmız (Gedâyız) bâyâ(şâha) baş eğmez dil-i âgâhımız vardır Meçhul Beste Hafif
Isfahân Gel ey nesîm-i sabâ hatt-ı yârdan ne haber Nâbî Beste Zincir
Neva Gülbün-i îyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kû Hâfız-ı Şirâzî Kâr Nim Sakîl
Pençgah Hem sohbet-i dildâr ile mesrûr idik evvel Meçhul Beste Firengifer
Bûselik Her gördüğü periye gönül müptelâ olur Meçhul Beste Hafif
Nühüft Mecbur-ı aşkı olduğumu her gören bilir Hanîf (17.yy) Ağır Semai Aksak Semâî
Beyâtî Muhabbetin dilimi dağdâr eder bir gün Meçhul Beste Çenber
Rast Ne bülbül-sûz ne giriftâr-ı reng ü bû oluruz Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Irak Nevrûz erişti bağa şarab istemez misin Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Pençgah Pây-i yâre düşmeğe ağyârdan nevbet mi var Meçhul Beste Çenber
Neva Piyâleler ki o ruhsâr-ı âl'e ter getirir Ahmet Muhtar Efendi Beste Zincir
Hisâr Sanman ki mugan zâhide sunarlar Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Segâh Tûtî-i mûcize-gûyem ne desem lâf değil Nef'i Ömer Efendi Yürük Semai Yürük Semâî
Rast Yâ Habiballah Resûl-i Hâlık-i Yektâ tüyi Şems-i Tebrizî Naat Darb-ı Türkî
Rehâvi Yine ey rûh-i musavver kafes-i tende misin Enverî (16.yy) Beste Berefşan
Rast Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Ömer Rûşenî Dede Tevşih Sofyan
Rehâvi Mefâtih-ül Hüdâ oldu hilâlin yâ Resûlallah Hasan Kenzî Efendi Tevşih Fahte
Pençgah N'ola tâcım gibi başımda getürsem dâim Sultan I.Ahmet (Ahmedî) Tevşih Çenber-Fahte
Segâh Allahümme sâlli alâ seyyidinâ (Salât-ı Ümmîye) Meçhul Salât-ı Ümmîye Darbeyn