Hüseyin Sadettin Arel Besteleri (218 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Rahatü'l Ervah Andelîb-i bağ-ı hicrân olmuşam yâ Rabbenâ Kâmil Efendi (Şeyh) Durak Durak Evferi
Hicâz-Asîran Andım yine ol bezmi mestânelik elverdi (Rahatfeza ile aynı) Şemseddîn Sivâsî Durak Durak Evferi
Neva Arz-ı dîdâr eyledikçe şâhid-i gülzâr-ı Hû Meçhul Durak Durak Evferi
Sultan-ı Irak A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım Yûnûs Emre Durak Durak Evferi
Evc-Ârâ Âşıkın gitmez dilinden hiç Hûy-i Hây-i aşk Kânûnî Sultan Süleyman Durak Durak Evferi
Irak Âşıkın oldu dili mesvây-ı Hû Seyyîd Kerîm Durak Durak Evferi
Nikrîz Aşkın hem tatlı hem zehirli Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Hüzzâm Aşkınız gönlümde tutuştu birden Meçhul Şarkı Devr-i Turan
Hisâr-Bûselik Aşkınla yandır sultânım Allah Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî) Durak Durak Evferi
Şehnâz Aşkın meyine ben kana geldim Niyâzî-i Mısrî Durak Durak Evferi
Şehnâz Aşk-ı yâre dûş olaldan yârimi gördüm ıyân Osman Haşimî Efendi Durak Durak Evferi
Ferahnüma Aşk ile nûş eyleyen bezm-i ezel peymânesin Meçhul Durak Durak Evferi
Beyâtî Ateş-i aşkınla peyderpey tabahhur eyleyip... Meçhul Şarkı Aksak
Nev-Eser Bahr içinde katrayım bahr olur hayran bana Niyâzî-i Mısrî Durak Durak Evferi
Hüseynî Baht-ı dûn etti beni pek bî-karar Kemâl Emin Bara Şarkı Devr-i Hindî
Ferahnüma Benden ey ma'şûkam enzârın girîzan olmasın Fâik Ali Ozansoy Şarkı Aksak Semâî
Nikrîz Ben dost hevâsına düştüm Eşrefoğlu Rumi Durak Durak Evferi
Hicâz-Hümâyûn Ben harâbat ehliyim yoktur karârım tâ ebed Hakkı Durak Durak Evferi
Ferahnüma Beni ister ağlat ister sevindir Meçhul Şarkı Sofyan
Hüzzâm Benim maksûdum âlemde değildir lâkin illâ Hû Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. Durak Durak Evferi
Ferahnüma Ben inandım gönül lutf eyle sen de inan Kemâl Emin Bara Şarkı Curcuna
Hüzzâm Ben mest-i cânan olmuşum Tâlibî Emre Durak Durak Evferi
Karcığar Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmamış Niyâzî-i Mısrî Durak Durak Evferi
Bûselik Bilmem bu gönülle ben nasıl yaşayacağım Necdet Atılgan Şarkı Devr-i Hindî
Kürdi Bilmem nedenperîkoymuş koyan onun adını Şemsettin Ziyâ Bey Şarkı Türk Aksağı
Uşşak Bir câm-ı safâ çek de unut derd-i cihânı Kemâl Emin Bara Şarkı Sofyan
Uşşak Bir ceylân bakışla vuruldum yine ey gönül Meçhul Şarkı Raksan
Tâhir Bir çöl gibi ıssız geceyim fecri görünmez Hüseyin Sîret Özsever Şarkı Devr-i Hindî
Nikrîz Bir görüşte çeşm-i mestinle esîr ettin beni Ahmet Refik Altınay Şarkı Aksak Semâî
Hicâz Birkaç gündür gönlümde yeni bir hesâbın var Osman Celâl Şarkı Müsemmen
Hicâz Bir penbe gül adadım bugün şeydâ bülbüle Kemâl Emin Bara Şarkı Curcuna
Nişâbûrek Bir subh-ı bahârân idi hicranla bunaldım Mithat Bahârî Efendi Şarkı Sofyan
Bestenigâr Biz ol uşşâk-ı ser-bâzız bize akl ıssı yâr olmaz Ebu Hamid Durak Durak Evferi
Hicâzkâr Bugün meydân-ı aşk içre ki yâre âşinâyız biz Meçhul Durak Durak Evferi
Kürdîlî Hicazkâr Bunca cevrinle gönül ülkesi vîrâne olur Muzaffer Akalın Şarkı Curcuna
Rahatü'l Ervah Bu ses konuşurken ne kadar güzel Meçhul Şarkı Curcuna
Beyâtî Buyruk senin ferman senin Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. Durak Durak Evferi
Revnâknümâ Bülbül-i nâlân olup çağırırım dost dost Nahîfî Durak Durak Evferi
Hicâz Bülbül-i şûrîdeyim gülden nasîbim var benim Osman Dede (Sîneçâk) Durak Durak Evferi
Nişâbûrek Câm-ı aşkı nûş edip sermest ü hayrân ol yürü Gafûrî Durak Durak Evferi
Heftgâh Cânâ meylin var ise hükm eyle teslim eyleyim Fuzûlî Şarkı Aksak
Beste-Isfahân Cânâne görünür bana cânâ neye baksam Niyâzî-i Mısrî Durak Durak Evferi
Nihâvend Can bu elden göçmeden cânânı bulmazsa ne güç Niyâzî-i Mısrî Durak Durak Evferi
Bûselik Cân ü dilde aşkı mihmân eyleyen Derviş Abdullah Durak Durak Evferi
Kürdi Cenâb-ı Pâkine lâyık amel yok Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. Durak Durak Evferi
Rast Cümle âlem âşina ben arada bîgâneyim Şemseddîn Sivâsî Durak Durak Evferi
Hüseynî Cümle âzâdan gelir Allah ü Ekber nâresi Niyâzî-i Mısrî Durak Durak Evferi
Nikrîz Çamların altında sermest-i safâ bir şîvekâr Meçhul Şarkı Curcuna
Çargah Çok güzelsin hüsn-i ânın mâhısın Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Uşşak Çünki bildin(bildik) mü'minin kalbinde Beytullah var Nesîmi Durak Durak Evferi