Hâşim Bey Besteleri (56 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Tarz-ı Nevin Aşkına dil efgendedir Meçhul Şarkı Sofyan
Karcığar Aşkın dil-i âşüftemi sevdâya düşürdü Meçhul Beste Evsat
Şedd-i Arabân Ateş-i aşkınla ey şûh-i şenim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Muhayyer-Sünbüle Bir kelâmım var sana yâr söyleyim Meçhul Şarkı Aksak
Şevk-Efzâ Bir şûh-i dilbâz gâyetle mümtâz Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Tarz-ı Nevin Çeşmin ile ettin nigâh Meçhul Şarkı Aksak
Bestenigâr Dağlar açtı âteş-i aşkın dil-i nâşâdıma Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Nühüft Dâim ol baht-ı hümâyûn fâl ile Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Karcığar Dil-beste tâb-ı hüsnüne ins ü melek senin Meçhul Beste Firengifer
Şevk-i Târâb Es uyandır yârim ey bâd-ı sabâ Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Revnâknümâ Ey mâh-ı (şâh-ı) melek lûtf u kerem zâtına mahsus Meçhul Beste Hafif
Bestenigâr Ey bâd-ı sabâ esme nigârım uyusun Meçhul Şarkı Sofyan
Rast-ı Cedîd Ey baht-ı denî ve'y necm-i siyâh Meçhul Şarkı Sofyan
Beyâtî-Arabân Ey benim çeşmimin nûru Meçhul Şarkı Aksak
Mâhûr Ey dilber-i hoş-nevresim Kaytazzâde Nâzım Bey Şarkı Düyek
Hicâzkâr Ey melek-haslet şehinşâh-ı vahîd Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Sûz-i Dil Ey mihr-i eflâk-ı atâ Seyyîd Mehmet Efendi Şarkı Ağır Düyek
Tarz-ı Nevin Ey şâh-ı zaman kıl beni lûtfunla mesrûr (Medhiye) Meçhul Beste Firengifer
Tarz-ı Nevin Ey şeh-i devrân-ı gerdûn-âstân Rızâ Şarkı Şarkı Devr-i Revânı
Hisâr-Bûselik Ey şeh-i evreng-i vâlâ-yı hilâfet pür-sehâ Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Tarz-ı Nevin Ey şeh-i iklim-i devrân-âşkâr Nâmık Kemâl Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Ey şeh-i şâhan-ı memduhu'l-hısâl ey şehr-yâr Meçhul Methiye Düyek
Sûz-i Dil Ey şehenşâh-ı cihan dâd eyledin Leylâ Hanım Şarkı Ağır Aksak
Müsteâr Ey şûh seninle gizlice mehtâba çıksak bir gece Meçhul Şarkı Düyek
Şevk-Efzâ Eyledi aşkın eser ey sîm-ten Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Acem-Kürdî Ezelîden seni sevdim Meçhul Şarkı Düyek
Acem-Kürdî Fürûğ-i şevketinden mihr-i âlem müstenir olsun Meçhul Methiye Şarkı Devr-i Revânı
Revnâknümâ Gamzen ne kadar olsa niyâz etmeğe bâis Nef'î Yürük Semai Yürük Semâî
Isfahân Geldi eyyâmı baharın müjdeler ey nev-edâ Ahmet Rif'at Bey Şarkı Ağır Aksak
Nişâbûrek Gel ey gül-i nâzik-edâ Meçhul Şarkı Aksak
Arazbâr Bûselik Gelmez ey şûh aşkın kal'e Agâh Şarkı Düyek
Hicâz Gurbet elde gam yükünü bağlarım Meçhul Şarkı Oynak
Revnâknümâ Gülistân-ı letâfette yetişmiş bir sanevbersin Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî) Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Gülizâr İntizâr-ı makdemin ey bî-aman Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Mâhûr İster isen gel gidelim Hâşim Bey Şarkı Ağır Aksak Semâî
Bestenigâr Kaçma mecbûrundan ey âhû-yi vahşi ülfet et Ali Şefkâtî Efendi Şarkı Ağır Aksak
Bestenigâr Mecbur oldum ben bir güle Cemil Şarkı Aksak
Karcığar Meded ey perî gamından ciğerim kebab olupdur Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Sûz-i Dil Mesken oldu bize dağlar Meçhul Şarkı Aksak
Karcığar Mevsim-i gül fasl-ı bülbül nev-bahar eyyâmıdır Meçhul Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Beyâtî-Arabân Nîmet-i vaslın için ey gonce-leb Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sûz-i Dil Niçin üzüyorsun a yosmam beni Meçhul Şarkı Aksak
Tarz-ı Nevin Ömrün efzûn olsun ey şâhen-şeh-i âlî-himem(Medhiye) Meçhul Beste Hafif
Tarz-ı Nevin Reşk eder ey gonce-i zîbâ gül ü şebbû sana Meçhul Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Evc-Ârâ Reşk-i sûz-i firkat ettim yanmada pervâneyi Nevres Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Saklasın Rabbim kederlerden seni (ŞÜKRÂNİYE) Meçhul Şarkı Sofyan
Nev-Eser Sanma bârân-ı bahar üstüne devrân ağlar Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Nev-Eser Seyr edelden hüsn-i dîdârını hayrânım sana Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Tarz-ı Nevin Söylemem derd-i derûnum sana aklım dolaşır Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Tarz-ı Nevin Şâd eyledi can ü dilimi şâh-i cihânım (Medhiye) Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî