Hasan Fehmi Mutel Besteleri (34 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Dilkeş-Hâverân Bağ-ı hüsnünde gönül bülbülü nâle-hân olur Hasan Fehmi Mutel Şarkı Ağır Aksak
Karcığar Bir beste için titrediğim çok senelerdi Celîle Ayyıldız Şarkı Aksak
Şevk-Efzâ Bûseler vâd eylemiştin âşık-ı hayrânına Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Dilkeş-Hâverân Cânâ seni ben mihr-i vefâ sâhibi sandım Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Sultânî-Yegâh Dil âteş dîde âteş sîne âteş rûy-i yâr âteş Meçhul Şarkı Düyek
Bestenigâr Düştü gönlüm hevâ-yı dildâre İsmail Safâ Bey Şarkı Düyek
Hüseynî Efsâne değil rûhuma hep sen doluyorsun Meçhul Şarkı Aksak
Dilkeş-Hâverân Gamzen ne dem ki tiğ çeküp hun-feşân olur Nef'î Beste Zincir
Kürdîlî Hicazkâr Geçip ol şâh-ı hûbân taht-gâh-ı hüsne yan geldi Meçhul Şarkı Curcuna
Dilkeş-Hâverân Gel bezm-i meye şevk u şetâret ile pürdür Meçhul Beste Hafif
Evc Gelmekte idin bezmimize şimdi çekildin Meçhul Şarkı Curcuna
Karcığar Gördüm yüzünü gözlerimin nûru karardı Meçhul Şarkı Aksak
Segâh Görmemiş mislini cânâ bilirim çeşm-i felek Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Acem Aşîrân Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın Nedîm Şarkı Türk Aksağı
Dilkeş-Hâverân Hem aşkım hem ümîdim hem de neş'emsin Hasan Alî Yücel Şarkı Düyek
Hicâzkâr Her dilber için sînede bir yâre mi olsun Meçhul Şarkı Aksak
Şedd-i Arabân İstekle midir içtiğimiz bâde efendim Meçhul Şarkı Düyek
Bestenigâr Mümkün olsaydı tahammül hüsnünün ibrâmına Meçhul Şarkı Aksak
Tâhir-Bûselik Nerdesin ey dil sarılmış yârin ağyâr boynuna Meçhul Şarkı Curcuna
Nişâbûrek Niye bilmem ki bugün bende keder var Meçhul Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Nûş eden sahbâ-yı lâ'lin cûş eder mi meyler gibi Meçhul Şarkı Müsemmen
Ferahnâk O bakışlar ne kadar işvelidir Meçhul Şarkı Müsemmen
Acem-Kürdî Pek muztaribim ey gül-i ter zahm-ı dilimden Meçhul Şarkı Aksak
Dilkeş-Hâverân Sabaha karşıdır hep yârini tezkârın ey bülbül Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Dilkeş-Hâverân Sevgilim gel etme naz Meçhul Şarkı Curcuna
Acem-Kürdî Sevgin o kadar rûhumu sarmış ki derinden Meçhul Şarkı Aksak
Sûz-i Dil Sevmişti gönlüm bir nev-nihâli Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Kürdîlî Hicazkâr Sînemde senin sînene âit bir ateş var Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Sûz-Nâk Sil bu gözyaşlarını ömrün zehrini içme Celîle Ayyıldız Şarkı Aksak
Dilkeş-Hâverân Söyleyince aşkımı cânânıma Hasan Fehmi Mutel Şarkı Müsemmen
Ferah-Fezâ Şeb-i vuslattaki gözler süzülür dûş açılır Mehmet İhsan (Trabzon'lu) Şarkı Ağır Aksak
Beyâtî-Arabân Tîr-i müjgânın gönülde yâresi Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Dilkeş-Hâverân Peşrev Peşrev
Dilkeş-Hâverân Saz Semâîsi Saz Semâîsi