Hasan Bey(Ûdî) Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hicâz Atfeyle bana hançer-i müjgânını her bâr Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Sûz-i Dil-Ârâ Bu hüsn ile ey gonce-dehen âfet-i cansın Süleyman Nazif Şarkı Sofyan