Hamparsum Limoncuyan Besteleri (25 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Beyâtî-Arabân Ağyâr ile ey gonce sen iç bâde-i gülgûn Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Bestenigâr Ah edip aşkınla cânâ firkatim var ağlarım Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Beyâtî Arz-ı dîdâr eyledikde âşıka cânâneler Meçhul Beste Hafif
Bestenigâr Arz-ı vuslat eyleyip geldikçe bezm-i dilbere Meçhul Beste Çenber
Uşşak Çıkalım seyr-i füyüzân-ı baharan edelim Meçhul Şarkı Aksak
Beyâtî-Arabân Dilâ nihâl-i emel sanma râygân açılır Meçhul Beste Zincir
Bestenigâr Dün gece bir âh ile çerhi siyeh-fâm eyledim Meçhul Beste Zincir
Hisâr-Bûselik Ey sünbülî siyeh ber semen.(Sünbülî sünbülî ... siyeh..) Sultan Hüseyin Baykara Kâr Muhammes
Beyâtî Feryâd-ı dil-i zârıma dem-sâz mı kaldı Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Dügâh Gâh anıp gamzen senin feryâd ü efgan eylerim Meçhul Beste Çenber(Ağır)
Hüzzâm Hele ettin şu gönlümü güzel sana müptelâ Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Acem Aşîrân Her biri bir gonce efkâr Meçhul Şarkı Düyek
Hisâr-Bûselik Kim olur zor ile maksûduna reh-yâb-ı zafer Enderûnî Vâsıf Beste Hafif
Beyâtî-Arabân Mest-i nâzım âşıka her dem tegâfül gösterir Meçhul Beste Çenber (Ağır)
Bestenigâr Müptelâ-yı aşk olup bir nev-civan sevsem gerek Meçhul Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Nişâbûrek Nişâburek bestelerde yoktur mislin hoş-edâ Meçhul Beste Hafif
Bestenigâr Ol keman ebrûlerin saldı cihâna velvele Meçhul Beste Darbeyn
Beyâtî Ruhsârın üzre tâze hat müşk bû mudur Meçhul Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Beyâtî-Arabân Seni bir şûh-i cihan derler idi gerçek imiş Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Ferahnâk Sînede yârem onulmaz Meçhul Şarkı Düyek
Dügâh Şehâ dûr olalı senden işim âh ü figan oldu Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Ferahnâk Tâb-ı hüsnün gördükte ey gonce-gül Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Rast Zülfünü perîşân etmiş serv-revânım geliyor Meçhul Beste Sakîl
Dügâh Sahn-ı gülşen tâzelendi tâze sohbet vaktidir Meçhul Beste Sakîl
Bûselik Bir perî-rûyin olup âvâresi Meçhul Şarkı Ağır Aksak