Abdülkâdir-i Merâgi Besteleri (22 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Rast Ahen şevkâi ilâ diyâri li kayd-ı fiha... Meçhul Kâr Düyek
Rast KAR-I MUHTEŞEM (Ah ki kûned...) Meçhul Kâr Devr-i Revân
Rast Ahû biyâ mîrzem âhû biyâ Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Rast Amed nesîm-i subh-dem tersem ki âzâreş küned Meçhul Beste Düyek
Pençgah Bî-tü nefesî hoş nezedem hoş ne nişestem Hâfız-ı Şirâzî Ağır Semai Aksak Semâî
Acem Bütî dârem ki gird-i gül zî-sünbül sâyebân dâred Hâfız-ı Şirâzî Kâr Muhammes
Rast Derd-mend-i aşk bî-derdî nemîdâned ki çist Meçhul Beste Devr-i Revân
Bestenigâr Derviş recâ-yı (nâgehânî-pâdişâhî) neküned Fasîhî Yürük Semai Yürük Semâî
Rast Ey mâh-ı men der mektebest... Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Segâh Ey şehenşâh-ı Horasan...(KÂR-I ŞEŞ-ÂVAZ) Meçhul Kâr Hafif
Rehâvi Ger siyehi çünin büved çeşm-i tü ber helâk-i mâ Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Mâhûr Gül bî-rûh-i yâr hoş ne-bâşed Hâfız-ı Şirâzî Kâr Hafif
Nihâvend-i Kebir Güzeşt ez-rû ez-had serv-i nâz Hâfız-ı Şirâzî Kâr Devr-i Revân
Irak Her şeb nigâranest meh-i nev tâ tü berâyi Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Rast İmşeb ki rûhaş çerağ-ı bezm-i men bud Meçhul Beste Hafif
Pençgah Kâfer tü kücâ ve ilm-i edvâ kücâ Meçhul Kâr Ağır Sengin Semâî
Rast Nümûne ist be gûş-i sipihr Meçhul Kâr Düyek
Nihâvend-i Kebir Rûzigârı bûd yâr-i men Meçhul Beste Devr-i Revân
Rast Seyr-i gül-i gülşen bî-tü harâmest Meçhul Beste Fer
Hüseynî Şâhâ zî lûtf eger nazarî sûy-i mâ(Kâr-ı şâhâ zî lûtf ) Meçhul Kâr Muhammes
Arazbâr Tânâm-ı cemâl-i yâr burdîm Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Uşşak U (Ez)şevk-i lika ışk-ı cemâlest u dîdîm Meçhul Kâr Hafif