Hâfız Yusuf Efendi Besteleri (24 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Karcığar Ah efendim dinle gel bu nâle vü feryâdımı Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Rast Asûde fikrim âvârelendi Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Hicâz Ateş-i aşkın harâb etti dil-i nâlânımı Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Hicâz Bakın bâd-ı semûm olmuş ecel âh Hâfız Yusuf Efendi(Enderûnî) Şarkı Aksak
Hüseynî Bî-kes ü bî-vâyeyim kıldın beni âvâre Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Mâhûr Bugünlerde seni görsek Meçhul Şarkı Aksak
Ferahnâk Gönlüm elem-i hicrine yanar derd-i serimden Meçhul Şarkı Sofyan
Hicâz İşte beşer mislin var mı Meçhul Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Kaldı yollarda bu şeb âşıkının dîdeleri Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Mümkün mü geçmek senden ey âfet Meçhul Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Nedir bu cevr ü tegafül zaman zaman güzelim Recâizâde Mahmut Ekrem Şarkı Yürük Semâî
Sûz-Nâk Neş'eyâb etmekte hüzn-i kalb-i nâ-şâdım seni Tevfik Fikret Şarkı Devr-i Hindî
Hüzzâm Nice bir hasret ile rûz u şeb efgan edeyim Meçhul Şarkı Curcuna
Bûselik Ol gonce-dehen bir gül-i handan olacaktır Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Sabâ gönlüm perîşandır Meçhul Şarkı Curcuna
Hüseynî Saçın bükümleri gönül bağıdır Mustafa İsmet Münir Bey Şarkı Curcuna
Hüzzâm Sâyen efendim pek lâübâli Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Karcığar Sensin ey mihrim bu âlemde muhabbet rehberi Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Sevdâ-yı ruhun aşk eline son seferimdir Meçhul Şarkı Curcuna
Hüzzâm Sitem bîhûdedir baht-ı zebûna Meçhul Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Şöhret-i hüsnünle âlem dem-güzâr Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Tâcir kızı tâcir kızı Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Kürdîlî Hicazkâr Ye's ü mâtemhânedir şimden gerû âlem bana Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Milk-i cihan sultânı Abdülkâdir Geylâni Şevkî İlâhi Düyek