Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı) Besteleri (39 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Ferahnâk Aldı aklım bir cilvekâr Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Acem-Bûselik Aman ey şûh-i nâzende Meçhul Şarkı Oynak
Hüzzâm Âşıkına peyvestesin Meçhul Şarkı Aksak
Sultan-ı Hüzzâm Aşkınla sînem dağlarım Enderûnî Vâsıf Şarkı Ağır Aksak
Acem Aşîrân Bana sorarsan nesine mâil oldum handesine Meçhul Şarkı Aksak
Mâhûr Ben seni evvel görüşte ey perî Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Nevâ Bûselik Bezm-i târı meh-cemâlin ile pür-tâb edelim Besim Bey Şarkı Ağır Aksak
Sûz-Nâk Bezm-i uşşâka niçin gelmezsin Besim Bey Şarkı Aksak
Evc-Bûselik Bir şehin (şûhun) aşkına oldum müptelâ Meçhul Şarkı Devr-i Revân
Hicâzkâr Bu bî-vefâlığı senden ümid etmezdim gerçekten Meçhul Şarkı Aksak
Büzürk Bulanlar vaslın imkânın Fâik Şarkı Aksak
Hicâz Efendim mâliksin sen gül-cemâle Meçhul Şarkı Düyek
Rast-ı Cedîd Ey andelib-i hoş-nevâ Meçhul Şarkı Düyek
Acem Aşîrân Ey büt içmişsin yine zannım şerab Meçhul Şarkı Aksak
Ferahnâk Ey büt-i tannâz ü şûh-i dil-rübâ Meçhul Şarkı Aksak
Rast Ey dilber-i âlî-neseb Besim Bey Şarkı Sofyan
Hicâzkâr Ey dilber-i şîrin-edâ olsun sana cânım fedâ Meçhul Şarkı Düyek
Rast Firkatinle dil-i bî-çâreyi bîmâr ettin Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Ferahnâk Geçer dil can ile tenden Nevres Paşa Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Gel ey tavrı melek-âde Meçhul Şarkı Düyek
Şehnâz Bûselik Gelmez oldun sevdiğim hiç yanıma Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Vech-i Arazbar Gönlümü bir şûh-i tavşan Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hüzzâm Gönül bir şûh-i devrâne ... Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Bûselik Gönül geçti güzel senden Meçhul Şarkı Aksak
Beyâtî-Arabân Gönül meyleyledi bir meh-cemâle Meçhul Şarkı Aksak
Mâhûr Bûselik Görünce reşk eder serv-i hırâmın Meçhul Şarkı Şarkı Devr-i Revânı
Şevk-Efzâ Görüp hâl-i pür-melâlim... Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Beyâtî-Arabân Gûş edip eyle terahhum âh ü efganım benim Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Beyâtî-Arabân Hançer-i gamzen ile oldu vücûdum lâle-zâr Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Sûz-Nâk Havf eder tiğ-i belâ nâvek-i müjgânından Meçhul Şarkı Düyek
Şehnâz Hiç yok mu meylin ey peri İzzet Şarkı Ağır Aksak Semâî
Pesendîde Kudüm-i yümn-i ikbâlin cihanı eyledi şâdân Meçhul Şarkı Şarkı Devr-i Revânı
Isfahân Müptelâyım ben o yâre Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâzkâr O şûhun kaddi dilcûdur Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hüzzâm Rast gelmiş idim dün sana ben semt-i Vefâ'da Meçhul Şarkı Düyek
Bûselik Sana bend olmak ey serv-i sehî âzâde-serliktir Meçhul Şarkı Şarkı Devr-i Revânı
Sûz-i Dil-Ârâ Sen beni terk eyliyelden ey melek Hacı Fâik Bey Şarkı Ağır Aksak
Acem Şimdi gönlüm düştü bir nevres güle Meçhul Şarkı Aksak
Beyâtî-Arabân Zülf-i semen-bû mânend-i şeb-bû Meçhul Şarkı Türk Aksağı