Hacı Sâdullah Ağa Besteleri (27 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Tarz-ı Cedid Açıldım gonce-i bahtım gibi hem-reng-i bağ oldum Meçhul Şarkı Devr-i Revân
Hüseynî Aşîran Azîmetin nereden böyle bî-nikab senin Meçhul Beste Zincir
Sûz-i Dil Beni ey gonce-fem bülbül-sıfat nâlân eden sensin Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Muhayyer Bir elif çekti yine sîneme cânân bu gece Enderûnî Vâsıf Yürük Semai Yürük Semâî
Beyâtî-Arabân Bülbül-i dil ey gül-i rânâ senindir sen benim Meçhul Beste Hafif
Hicâz Câm-ı aşkınla hemân şûride-ser bir ben miyim Meçhul Beste Zincir
Hüseynî Aşîran Dilber olucak âşıkına eyleye çâre Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Hicâzkâr Dil bir güzelin vuslatına muntazır oldu Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Uşşak Dil esîr-i kâkül-i nâmdâr heman âh geç gele Şâkir Efendi (18.yy) Kâr Hafif
Beyâtî-Arabân Diller nice bir çâh-ı zenahdânına düşsün Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Arazbâr Bûselik Düştüm düşeli aşk oduna rûz-i ezelden Necmi(16.yy) Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Hicâzkâr Ey şehenşâh-ı cihan-ârâ-yı nev tarz-ı usûl Meçhul Beste Devr-i Kebîr
Sabâ-Zemzeme Gel şâh-ı cihânım gidelim gülşene biz de Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Muhayyer Hâl-i siyehi gerden-i nâzik-terindedir Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Hicâz İkbâlimi sâye-i hümâdan bilmem Meçhul Beste Hafif
Arazbâr Bûselik Mevsim-i Nevrûz erişti geldi eyyâm-ı bahar Şâkir (Enderûnî) Kâr Hafif (Ağır)
Hicâz N'ideyim sahn-ı çemen seyrini cânânım yok Enverî (16.yy) Yürük Semai Yürük Semâî
Şedd-i Arabân Ne dem ki sînesi o gül-ruhun küşâde olur Dâniş (18.yy) Beste Zincir
Sabâ-Zemzeme Nedir bu gonce-dehen sende ey gül-i ahmer Meçhul Beste Zincir
Şedd-i Arabân Nedir merâm-ı (murâd-ı)dil-i kûy-i yâri biz biliriz Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Hüseynî Aşîran Nev-bahar oldu yine azm-i gülistan görünür Meçhul Beste Hafif
Beyâtî-Arabân Nev-civânım lûtfedip mesrûr-ı şâd eyle beni Meçhul Beste Çenber (Ağır)
Arazbâr Bûselik Nice bir ey şûh-i cihan aşk ile nâlân olayım Halifezâde Tâhir Efendi Beste Darbeyn
Tâhir-Bûselik O gül-endam bir al şâle bürünsün yürüsün Enderûnî Vâsıf Yürük Semai Yürük Semâî
Hüseynî Aşîran O müşkîn turralar kim ol büt-i dil-cûde gördüm ben Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Beyâtî-Arabân Raks eyleyicek nâz ile ol âfet-i Mısrî Meçhul Ağır Semai Sengin Semâî
Muhayyer-Sünbüle Şâhım hemîşe lûtfun umar bu fütâdecik Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî