Hacı Fâik Bey Besteleri (118 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Tâhir-Bûselik Açıldı bahçe-i reng ü bû'da yâr bahar Şeyh Gâlip Dede Beste Zincir
Hüseynî Ağlama ey âşık-ı mihnetzede gel yanıma Râsih Bey Şarkı Ağır Düyek
Nühüft Ah efendim yandı cânım âteş-i hicrânına Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Kürdîlî Hicazkâr Aksaray'dan kol geliyor ben zannettim yâr geliyor Meçhul Şarkı Semâî
Evc-Ârâ Aldı elden gülşeni bâd-ı hazan Sultan Murat (Beşinci) Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Alemde ey serv-i semen Meçhul Şarkı Aksak
Dügâh Alemi yandırdı yaktı âh-ı âteşzâdımız Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Segâh Artık kalmadı sabr ü karar Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Gerdâniye Âşıkın gamzenle pek yandı dil-i gam-hâresi Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Âşıklarının hâline ey mâh acımazsın Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Hicâz Ateş-i sûzân-ı firkat yaktı cism ü cânımı Mehmet Sâdi Bey Şarkı Curcuna
Zâvil Ayrılık düştü dil-i nâlânıma Meçhul Şarkı Aksak
Muhayyer Baktığım oldu günâhım dikkat ile kaşına Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Kuçek Ben değil meftûn-ı hüsnün müptelâ âlem sana Fuzûlî Beste Hafif
Sûz-Nâk Ben gezerken hüzn ile bir hâl-i mahzûnânede Meçhul Şarkı Curcuna
Hicâz Benim hâlim firâkınla yamandır Hacı Fâik Bey Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Benim hâlim yamandır işim âh ü figandır Meçhul Şarkı Curcuna
Gerdâniye Beni sermest eden çeşminle âh ebrûlerin cânâ Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Sûz-Nâk Bî-baht olarak devr-i şebâbı heder ettin Es'ad Efendi (Şeyhülislam) Şarkı Ağır Aksak Semâî
Rast Bir dâme düşürdü ki beni baht-ı siyâhım Meçhul Şarkı Aksak
Dügâh Bir mehveşe bağlandı gönül hayli zamandır Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hüzzâm Bir nev-civânın hüsn-i cemâli Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Hüzzâm Bugün ey meh senin ile gidelim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Buna hiç şüphe yok ey gül-nihâlim Meçhul Şarkı Aksak
Gerdâniye Bülbül gibi her şâm ü seher nâlelerim var Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Bestenigâr Cânım beni lûtfunla rindâne eden sensin Meçhul Beste Lenk Fahte
Segâh Cezb etti gönlüm bir serv-i kamet Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Tarz-ı Cedid Çemende sünbülü zülf-i nigâre benzettim Meçhul Beste Zincir
Bestenigâr Dağlarda benim şevk ile âvâzelerim var Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Tâhir-Bûselik Devr-i lâlinde baş eğmem bâde-i gül-fâme ben Meçhul Beste Hafif
Dügâh Dil derd ü mihnet çekmekte her an Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Dil verme gönül aşka ki aşk âfet-i candır Fuzûlî Şarkı Ağır Aksak Semâî
Mâhûr Doğmamıştır âleme vechi misâl-i âfitâb Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Arazbâr Dönmem ahdımdan efendim söylerim Meçhul Şarkı Aksak
Tâhir-Bûselik Düştüm düşeli mihnet-i dünyâya usandım Hacı Fâik Bey Yürük Semai Yürük Semâî
Acem Efendimsin cihanda îtibârım varsa sendendir Şeyh Gâlip Dede Ağır Semai Aksak Semâî
Muhayyer-Sünbüle Elinden çektiğim sâkî-yi bezmin niş ü semdir hep Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Hicâz Eltâfın eğer etmez ise zerrece erzân Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Nihâvend Ey çerh-i sitemger dil-i nâlâna dokunma Âşık Ömer Kâr Hafif
Gerdâniye Ey keman-ebrû şehid-i hançer-i müjgânınım Fuzûlî Beste Hafif
Zâvil Ey şehenşâh-ı serir-ârâ-yı makbûl-i cihan Hacı Fâik Bey Kâr Devr-i Hindî
Şerefnümâ Ey şehenşâh-ı cihan âmâde-i ihsânınım Meçhul Beste Muhammes
Sûz-i Dil Fedâ etme beni ey meh-cebînim Meçhul Şarkı Aksak
Yegah Feryâdımın âlemde benim hiç eseri yok Meçhul Şarkı Ağır Aksak Semâî
Dügâh Figanın aksi doldurdu cihânı Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Gerdâniye Firâkın sînemi dağlar Meçhul Şarkı Aksak
Bestenigâr Garib dağlarda kaldım ben Hacı Fâik Bey Ağır Semai Aksak Semâî
Uşşak Geldi bezm-i vuslata ol gonce-leb Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Kuçek Gel ey sabâ yine ol gül-izârdan ne haber Meçhul Beste Zincir
Kuçek Gel ey sâkî ki kesbetsin kudûmundan tarab meclis Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî