Hacı Arif Bey Besteleri (246 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Kürdîlî Hicazkâr Sende acep uşşâka eziyyet mi çoğaldı Mehmet Sâdi Bey Şarkı Curcuna
Beyâtî-Arabân Senin gibi dilber-i nâzik-ten'den... Meçhul Şarkı Aksak
Hicâzkâr Sevdim yine (güzel) bir nev-civan Meçhul Şarkı Sofyan
Hicâz Severdim bir meh-i âşüfte-hâli Meçhul Şarkı Aksak
Isfahân Severim çâresiz ey mâh seni Meçhul Şarkı Aksak
Rast Seyl ü âteşten emin olmaz yapılmış hâneler Keçecizâde İzzet Molla Şarkı Türk Aksağı
Kürdîlî Hicazkâr Seyr-i bahara açıldı dağlar Meçhul Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Sırma saçlı yâre kim haber versin Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Sonbaharın zevki hoştur Recâizâde Mahmut Ekrem Şarkı Devr-i Hindî
Hicâzkâr Söyle derûnundaki zârın gönül Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Nihâvend Söyle nedir bâis-i zârın gönül Meçhul Şarkı Curcuna
Sabâ Söyle sen kasdin nedir âyâ bana Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Bûselik Sûziş-i sînem değil kâr etmeyen Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Sûz-Nâk Sûznâk etme beni ey mehveşim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Şarab iç gül-feminde gül açılsın Meçhul Şarkı Curcuna
Hüzzâm Tal'at eyler mi diye sûy-i Kağıthâne'de Meçhul Şarkı Curcuna
Nihâvend Târife gelir mi o mehin zülf-i siyâhı Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Tasdî edeyim yâri biraz da sühânimle Mehmet Sâdi Bey Şarkı Aksak
Hüzzâm Tâzelendi tâb-ı âlem herkesin bak şevki var Meçhul Şarkı Aksak
Tâhir Tükendi gönlümün sabr ü kararı Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Sûz-Nâk Uslanmadı hâlâ emeli bitmedi gönlüm Meçhul Şarkı Aksak
Nihâvend Uyur dâim uyanmazdı benim baht-ı siyehkârım Mehmet Sâdi Bey Şarkı Curcuna
Hicâz Va'd ederken yâr kâm-ı vuslatı Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Nihâvend Vakf eyleyen de aşk idi dildâre gönlümü Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Var mı cânâ derd-i aşkın çâresi Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Karcığar Varken gönülde bin türlü yâre Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Isfahân Vaz geçmez mi sîne âh ü zârdan Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Rast Vuslatından gayrı el çektim yeter ey bî-vefâ Meçhul Şarkı Müsemmen
Mâhûr Vuslatından nâ-ümîdim ey perî Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Hicâz Vücûd iklimini her lâhza berbâd eyliyorsun Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Nihâvend Vücûd ikliminin sultânı sensin (sultânısın sen) Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Nihâvend Yâdigâr kaldı bana dilde bu âh Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Yandım bilerek çâresi yok gerçi bu nâre Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Sûz-Nâk Yandım o güzel gözlere ey şûh-i sitemkâr Mehmet Sâdi Bey Şarkı Türk Aksağı
Nihâvend Yanılma âteş-i aşka ciğergâhını dağlatma Meçhul Şarkı Curcuna
Sabâ-Zemzeme Yâreledi yârim dil-i zârımı Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Karcığar Yıkma sakın burc-ı penâhım felek Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Sûz-Nâk Yine mürg-i seher âvâzelendi Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Yine vaz'-ı felekden mi şikâyet Mehmet Sâdi Bey Şarkı Türk Aksağı
Mâhûr Zâhiri hâle bakıp etme dahil bir ferdi Enderûnî Vâsıf Şarkı Curcuna
Nihâvend Zevkin ile ben de aşk-ı dili Meçhul Şarkı Aksak
Nihâvend Vücûd ikliminin sultânı sensin (sultânısın sen) Meçhul Şarkı Curcuna
Hüzzâm Kurratü'l ayn-i Habîb-i Kibriyâ'sın yâ Hüseyn Arif Bey (Kahyâzâde) İlâhi Devr-i Hindî
Tâhir Kat idüp gerden-i gerdûndan emel zincirin Meçhul İlâhi Evsat
Hüseynî Mahzen-i esrâr-ı şâh-ı Mürtezâ'sın yâ Hüseyn Arif Bey (Kahyâzâde) İlâhi Evsat
Segâh Sadr-ı cem'-i mürselin sensin ya Resûlallah Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. Tevşih Evsat