Hacı Arif Bey Besteleri (246 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Uşşak Meyhâne değil meclis-i rindâne-i Cem'dir Mehmet Hafîd Bey Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Meyhâne mi bu bezm-i tarabhâne-i Cem mi Mehmet Sâdi Bey Şarkı Aksak
Muhayyer Meyhâne tarab-gâh-ı mey-âşâm-ı cihandır Mehmet Sâdi Bey Şarkı Devr-i Hindî
Uşşak Meyhâneyi seyr ettim uşşâka mutaf olmuş Şeyh Gâlip Dede Şarkı Aksak
Nihâvend Meyler süzülsün meydâna gelsin Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Meyle teskin eyle sâkî âh-ı âteş-zârımı Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hüseynî Mihnet-i aşka devâ âsân değil Meçhul Şarkı Aksak
Ferahnâk Milk-i millet şems-i adlinden senin aldıkça nûr Meçhul Methiye Ağır Düyek
Hicâzkâr Muhabbet âşıka gerçi belâdır Meçhul Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Muntazır teşrifine hazır kayık Meçhul Şarkı Aksak
Rast Mükedder derd-i peyderpeyle şimdi Mehmet Sâdi Bey Şarkı Aksak
Hüzzâm Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni Meçhul Şarkı Aksak
Karcığar Mümkün olur mu sevmemek seni Meçhul Şarkı Aksak
Rast N'eyledi gör bana ol mâh-ı mehi Meçhul Şarkı Curcuna
Nihâvend Nâdide-i hüsn-i mümtâz Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Nâr-ı can-sûz-i derûnum dağlara dağlar açar Meçhul Şarkı Düyek
Mâhûr Nâr-ı can-sûz-i firâkınla harab oldu gönül Meçhul Şarkı Düyek
Hüseynî Nâvek-i hicrin gönülde yâresi Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Acem Aşîrân Nazîrin gelmemiş asla cihâna Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Hicâz Ne kara günlere kaldım gam-ı hicrânından Meçhul Şarkı Curcuna
Acem-Bûselik Ne yapsam ol cefâkâre inanmaz Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Nihâvend Neden tâ subh olunca eşk-bârım Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Nerdesin ey tatlı sözlü sevdiğim Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Sabâ-Zemzeme Neş'e-mendim sunma lûtf et sâkıyâ peymâneyi Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Nihâvend Nev-bahar-ı dil-sitansın sevdiğim Meçhul Şarkı Müsemmen
Hicâzkâr Nevrûz-i bahar oldu yine ey gül-i handan Mehmet Sâdi Bey Şarkı Sofyan
Muhayyer Niçin mahzûn bakarsın sen bana öyle Meçhul Şarkı Sofyan
Kürdîlî Hicazkâr Niçin terk eyleyip gittin a zâlim Hacı Ârif Bey Şarkı Aksak
Sabâ Nigâh-ı mestine canlar dayanmaz Recâizâde Mahmut Ekrem Şarkı Devr-i Hindî
Isfahân Ol gonce-gülü görmeyeli hayli zamandır Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Uşşak Olmaz dilim elemden bir dem tehî vü hâlî Meçhul Şarkı Aksak
Segâh Olmaz ilaç sîne-i sad-pâreme Nâmık Kemâl Şarkı Curcuna
Sabâ Olmuş iken dîdelerin gibi mest Meçhul Şarkı Curcuna
Evc-Ârâ Olup aşkınla âvâre bulunmaz derdime çâre Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Sûz-Nâk Pâ-bûsuna ermek üzre ey yâr Ahmet Feyzî Bey (Muâllim) Şarkı Curcuna
Uşşak Pâre pâre oldu sînem gamze-i cânâneden Meçhul Şarkı Devr-i Hindî-Cur.
Rast Penbe-i dağ-ı cünûn içre nihandır bedenim Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Nihâvend Peyâm-ı hüsnüne peymâne gözler Meçhul Şarkı Semâî
Isfahân Rahatım yok bu dil-i şeydâdan Meçhul Şarkı Curcuna
Karcığar Reng-i ruhsârın gören der gül gibi Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Şehnâz Rubûde oldu sîm-tene gönlüm Meçhul Şarkı Aksak
Nihâvend Rûyinden at nikabı Meçhul Şarkı Aksak
Muhayyer Sahn-ı sînem yandı nâr-ı firkât-i cânâneden Mehmet Sâdi Bey Şarkı Aksak
Segâh Sâkî bu safâ-hâneyi bâkî mi sanırsın Mehmet Sâdi Bey Şarkı Ağır Aksak Semâî
Nihâvend Sâkî çevir dem-â-dem câm-ı safâ-medârı Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Uşşak Sâkî içelim câm-ı musaffâyı keremden Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Uşşak Sâkî yetişir uyan aman gel Nâmık Kemâl Şarkı Türk Aksağı
Kürdîlî Hicazkâr Sana hiç nâle eser etmez mi Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhû Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Uşşak Sen serv-i nâzın ruhsâr-ı âli Meçhul Şarkı Aksak