Hacı Arif Bey Besteleri (246 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Isfahân Gel ey rûh-i revân melek-sîmâtım Meçhul Şarkı Aksak
Karcığar Gerçi kıyamam iki gözüm uykuya kansın Meçhul Şarkı Aksak
Beyâtî-Arabân Gönlüm aldın gösterip rûy-i vefâ Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Karcığar Gönlümün âlâyiş-i dünyâya istiğnâsı var Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Uşşak Gönlümün bâis-i giryanlığı cânân elidir Keçecizâde İzzet Molla Şarkı Devr-i Hindî
Beyâtî-Arabân Gönlümün hayli zaman özge perîşanlığl var Meçhul Şarkı Curcuna
Karcığar Gönül bezm-i harâb-âbâd-ı gamdır Mehmet Sâdi Bey Şarkı Curcuna
Sabâ-Zemzeme Gönül bilmez misin ol şîvesâzı Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Segâh Mâye Gördüğüm şeb bağrımı hûn eyledin Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Ferahnâk Gördüm seni ey şûh-i şen aman Meçhul Şarkı Düyek
Hicâz Görmez oldum sevdiğim sen mâhımı Meçhul Şarkı Aksak
Mâhûr Görsen ey çeşm-i felek görsen Meçhul Şarkı Aksak
Mâhûr Gösterip ağyâre lûtfun bizlere bîgânesin Meçhul Şarkı Müsemmen
Sûz-Nâk Gözümden gitmiyor bir dem hayâlin Meçhul Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Gurub etti güneş dünyâ karardı Hikmet Bey (Niğde'li) Şarkı Curcuna
Hicâzkâr Güldü açıldı yine gül yüzlü yâr Mehmet Sâdi Bey Şarkı Curcuna
Müsteâr Güzel görsem yanar sabr ü karârım Mehmet Sâdi Bey Şarkı Aksak
Hüzzâm Güzel gün görmedi âvâre gönlüm Mehmet Sâdi Bey Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Güzelim hiç aramaz mı dil-i âvâre seni Meçhul Şarkı Aksak
Sabâ Haberin var mı sabâ kâkül-i cânânımdan Mehmet Sâdi Bey Şarkı Aksak
Hüzzâm Hâl-i dil-i zârımı duysa cihan Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Muhayyer Hâl-i dilden kime şekvâ edeyim Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Kürdîlî Hicazkâr Harâb-ı deşt-i gamdır şimdi bî-gam gördüğün gönlüm Mehmet Sâdi Bey Şarkı Aksak
Rast Hâtırımdan çıkmaz asla ahd ü peymânın senin Hacı Ârif Bey Şarkı Curcuna
Mâhûr Hayli demdir görmedim(dilber/ey meh) seni Meçhul Şarkı Sofyan
Kürdîlî Hicazkâr Hazan erdi gülistân-ı bahâra Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Segâh Her kimde vardır aşk iptilâsı Mehmet Sâdi Bey Şarkı Türk Aksağı
Karcığar Her subh u şâmım dâim safâda Meçhul Şarkı Sofyan
Muhayyer Humârı yok bozulmaz meclisi meyhâne-yi aşkın Sami Paşazâde Sezaî Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Hüsn âlemini tuttu senin şöhret ü şânın Mehmet Sâdi Bey Şarkı Yürük Semâî
Kürdîlî Hicazkâr İftirâkındır sebep bu nâle vü feryâdıma Meçhul Şarkı Müsemmen
Hüzzâm İftirâkın urdu zahmı bu dil-i sad-pâreye Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Muhayyer İlişti bir saçı Leylâ'ya gönlüm Meçhul Şarkı Aksak
Muhayyer İltimas etmeye yâre varınız Hacı Ârif Bey Şarkı Aksak
Sabâ-Zemzeme Kabûl eyle sanadır arz-ı hâlim Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Kanlar döküyor derdin ile dîde-i giryân Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Kamer-çehre perî-rû tende cânım Hacı Ârif Bey Şarkı Müsemmen
Isfahân Kim demiş aklım alan cilve-i cânân oldu Meçhul Şarkı Aksak
Muhayyer Kim olur zor ile maksûduna reh-yâb-ı zafer Enderûnî Vâsıf Şarkı Devr-i Hindî
Hicâz Kudretin kâfi değildir sûz-i âh ü zârıma Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Hicâz Kurbanın olam âfet-i can Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Kurdu meclis âşıkan meyhânede Meçhul Şarkı Aksak
Karcığar Kuzumun gözleri kara Meçhul Şarkı Sofyan
Beyâtî-Arabân Lûtfunu kestin a zâlim âşık-ı bî-çâreden Süreyyâ Efendi Şarkı Aksak
Uşşak Mahzûn gönüle zevk u safâ kâr-ger olmaz Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Nihâvend Mahzûn ise dil anda safâ cilveger olmaz Mehmet Sâdi Bey Şarkı Devr-i Hindî-Cur.
Hicâz Makdemin üftâdeler eyler emel Meçhul Şarkı Düyek
Sûz-Nâk Meclis bezendi sun bâde sâkî Meçhul Şarkı Aksak
Hüzzâm Meftûn olalı sen şeh-i hûbân-ı cihâna Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Hicâz Mest-i zehr-i firkat-i hicrânınım Meçhul Şarkı Düyek