Hacı Arif Bey Besteleri (246 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hicâzkâr Açıl ey gonce-i sad-berg yaraşır Meçhul Şarkı Aksak
Muhayyer-Sünbüle Açılmamış bir gonca-ter Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Ağlamaz mı çeşm-i hasret-perverim Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Ah ey aşk âteş-i hicrâna yakma cânımı Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Hicâz Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir Fuzûlî Şarkı Aksak Semâî
Nihâvend Ahteri düşkün garib-i âşık-ı âvâreyim Mehmet Sâdi Bey Şarkı Ağır Aksak
Hicâzkâr Ah ü efgânım cefâcû yâre hiç kâr etmedi Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Akıbet bezdirdi benden âh ü efgânım seni Meçhul Şarkı Curcuna
Sûz-Nâk Akıl ermez şu feleğin oy'nu çok Meçhul Şarkı Aksak
Hicâzkâr Aldı gönlüm fend ile bir fitnekâr Meçhul Şarkı Aksak
Bestenigâr Aldın felek sen mihr-i cemâli Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Sûz-Nâk Alınca gönlümü mihr-i cemâli Meçhul Şarkı Curcuna
Hicâz Aman dağlar canım dağlar Meçhul Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Arifem ahkâm-ı sevdâdan şikâyet eylemem Hacı Ârif Bey Şarkı Düyek
Rast Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânına Fuzûlî Şarkı Curcuna
Nihâvend Aşk ateşi sînemde yine şûle-i feşandır Mehmet Sâdi Bey Şarkı Devr-i Hindî
Sabâ-Zemzeme Aşkınla düştüm ateşe Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Aşkınla senin sevdiceğim zâr ü zebûnum Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Karcığar Aşkı pinhân edemem nâle vü efgandır bu Leylâ Hanım-İzzet Molla Şarkı Düyek
Nev-Eser Bahar erdi yeşillendi çemenler Meçhul Şarkı Curcuna
Hüzzâm Bahar oldu sular akar çayıra Hacı Ârif Bey Şarkı Düyek
Uşşak Baht uyansa hâbe varsa dîde-i bîdârımız Vecdî Şarkı Müsemmen
Kürdîlî Hicazkâr Bâis figan ü nâleme aşk iptilâsıdır Rahmi Bey Şarkı Yürük Semâî
Nihâvend Bakmıyor çeşm-i siyah feryâde Mehmet Sâdi Bey Şarkı Aksak
Hicâz Bak ne hâle koydu bu baht-ı siyah Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hüseynî Bana lûtf eyler iken sen Meçhul Şarkı Sofyan
Sûz-Nâk Başladın ağyâr ile ünsiyyete Sermet Efendi Şarkı Devr-i Hindî
Uşşak Baştan başa isterse cihan gülle donansın Meçhul Şarkı Aksak
Nihâvend Ben bûy-i vefâ bekler iken sûy-i çemenden Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Sûz-Nâk Beni bîzâr ederken serzenişler Meçhul Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Fuzûlî Şarkı Türk Aksağı
Nihâvend Benim gönlüm kaldı sende Meçhul Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Berdâr olalı zülfüne yâr fikr ü hayâlim Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Hicâz Berîd-i âhdan haylice haber var Meçhul Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Eyyâm-ı bahar oldu güzel müjdeler olsun Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Hicâzkâr Bir cilve-ger nevrestedir Meçhul Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Bir dil ki esîr-i gam olur neş'ever olmaz Mehmet Sâdi Bey Şarkı Devr-i Hindî
Karcığar Bir goncaya bir hâre nigâh eyledi bülbül Nevres Efendi Şarkı Sengin Semâî
Hüzzâm Bir gün beni dildâr acaba şâd edecek mi Mehmet Sâdi Bey Şarkı Aksak
Hicâzkâr Bir hâlet ile süzdü yine çeşmini dildâr Meçhul Şarkı Sofyan
Uşşak Bir melek-sîma perî gördüm der-i meyhânede Mehmet Hafîd Bey Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Bir zülfü perîşâna yine yaktım abayı Mehmet Sâdi Bey Şarkı Aksak
Karcığar Bu yosmalık geçer bu çağ değişir Meçhul Şarkı Müsemmen
Nihâvend Bülbülü dem-beste etti nâle vü feryâd-ı dil Mehmet Hafîd Bey Şarkı Aksak
Segâh Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figânın Keçecizâde İzzet Molla Şarkı Aksak
Isfahân Canda hasiyyet mi var sevdâ-yı cânan olmasa Meçhul Şarkı Sofyan
Hicâz Canım dağlar kuzum dağlar Meçhul Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Cevr etme bana böyle Meçhul Şarkı Nim Sofyan
Sabâ Cihan gözümde yok hayli zamandır Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Bestenigâr Cihan kâm almada devrinde dâim Hacı Ârif Bey Şarkı Düyek