Ebû-Bekir Ağa Besteleri (33 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Gerdâniye Bakılır mı o şeh-i kişver-i hüsn-âbâde Meçhul Beste Çenber(Ağır)
Mâhûr Bir âfet-i meh-peyker ile nüktelerim var Ahdî Beste Darbeyn
Mâye Bir âh ile üftâdeliğim yâre duyurdum Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Beste-Isfahân Bir elif çekti yine sîneme cânân bu gece Enderûnî Vâsıf Yürük Semai Yürük Semâî
Yegah Çeşm-i siyehin âfet-i mekkâreliğinden Meçhul Kâr Sakîl
Sabâ Dilem rubûde-i ân çeşm-i şûh-i fettânest Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Hicâz Erbâbı ile sûziş-i dağa alışırdur Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Segâh Etti o güzel (ahde/ahd-ı)vefâ müjdeler olsun Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Evc Ez gül-izâr-ı rengîn hoş-bûy-i dil-güşâ hem Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Evc Geldi cevher tiği âteş-bârına âyineden Meçhul Kârçe Nim Hafif
Evc Gelirse meclise ol âfet-i cihânı görün Meçhul Beste Hafif
Uşşak Hayli dem zencir-i zülfün aşkının meftûnuyum Arif Abdülbâkî Efendi Ağır Semai Aksak Semâî
Evc Hicrân şeb-i târ-ı mâ nedâred Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Yegah Lâ'linden o şûhun ki her esrâr sorulmaz Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Evc Mest etti beni dâire sâgar mı nedir bu Seyyîd Vehbî Yürük Semai Yürük Semâî
Nühüft Mest etti beni müşk od'u bir kâkül-i hoş-bû Meçhul Beste Darbeyn
Gerdâniye Muntazam kamet-i bî-misl ü bedel Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Uşşak Ne dem ki hüsnüne ol mehveşin nazar ederiz Meçhul Beste Zincir
Hüzzâm Ol lâle-ruh'un tarh-ı gülistânı güzeldir Meçhul Beste Muhammes
Müsteâr O nev-resîde nihâlim ne serv-kamet olur Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Beste-Isfahân O nühüfte gamzelerden bunu kim rica ederdi Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Nühüft O şûh olursa bana mihribân murâdımca Meçhul Beste Zincir
Nühüft Sad devlet ile niyyet-i teşrîf o dem ittin Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Mâhûr Sarsam miyânın ey gül-i ter yâsemen gibi Süleyman Dâniş Ağır Semai Aksak Semâî
Hüseynî Senin'çün hâb-ı rahat çeşm-i giryânıma düşmandır Meçhul Beste Zincir
Nühüft Seyr edip aks-i ruhun câm-ı safâ-memlûda Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Evc Şeydâ-ter eyledi beni hûy-gerde gerdenin Meçhul Beste Muhammes
Nühüft Şitâb-ı bâd-ı sabâ sû-be-sû çemen-be-çemen Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Mâhûr Yaktı o lâle-ruh beni hüsn-i çerâğına Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Şehnâz Yârin biliriz bezmimize rağbeti vardır Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Hicâz Yine tâb-ı nigah-ı hayrete eşk-i kühûl (kûhl) çektim Meçhul Beste Darbeyn
Evc Ziyâ-yı mihr (edüp neşve-i hicâb sana/verip neşve-i şarap bana) Meçhul Beste Zincir
Yegah Zülfün hevesi gönlümü sevdâya düşürdü Yahyâ Nazîm Efendi Beste Remel