Dede Efendi Besteleri (198 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Sabâ Bûselik Sahbâyı doldur sâkıyâ peymâneden peymâneye Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Evc-Bûselik Sâkıyâ mest-i müdâm eylesen olmaz mı beni Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Şehnâz Sana ey cânımın cânı efendim Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Mâhûr Sana lâyık mı ey gül-ten Meçhul Şarkı Aksak
Karcığar Senin aşkın elemi yakıyor hep âlemi Dede Efendi Şarkı Düyek
Ferahnâk Senin'çün ey şeh-i hûbân Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Şevk-Efzâ Ser-i zülf-i anberînin yüzüne nikab edersin Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Mâye Sermest-i gamım bâde-i hûn-i ciğerimden Akif Paşa Şarkı Ağır Aksak Semâî
Şehnâz Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Muhayyer Sevdiceğim âşıkını ağlatır Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Evc Sevdim bir gonca-i rânâ Meçhul Şarkı Aksak
Arabân Bûselik Sevdim seni yosma fidan Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Hicâz Seyr-i gülşen edelim ey şîvekâr Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Tâhir-Bûselik Söylen ol yâre benim çeşmimi pür-âb etmesin Meçhul Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Evc Söyleyin ol nev-civâne Dede Efendi Şarkı Aksak
Hüseynî Aşîran Su gibi çağladığım derûnum dağladığım (ciğerim bağladığım) Meçhul Şarkı Aksak
Gülizâr Sular gibi çağlarım ben Meçhul Şarkı Aksak
Bûselik Sûr-i âlî (şâhî) eyledi âlâmı tay Dede Efendi Kâr Hafif
Sultânî-Yegâh Şâd eyledi can ü dilimi şâh-i cihânım(rûh-i revânım) Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Hicâz Şu karşıki dağda bir yeşil çadır Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Tırmana tırmana çıktım yapıdan Meçhul Şarkı Aksak
Rast Üfâdenem ey bî-vefâ Şemseddîn Sivâsî Şarkı Düyek
Isfahân Yâ Rab kime feryâd edeyim yârin elinden Meçhul Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Sabâ Bûselik Yâr ile âteş-mekân olsam da gülşendir bana Enderûnî Vâsıf Beste Çenber (Ağır)
Rast Yine âhlar etti peydâ Meçhul Şarkı Düyek
Hisâr-Bûselik Yine bezm-i ıyş-ı vuslat dil-i bî-karâre düştü Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Rast Yine bir gül-nihâl aldı bu gönlümü Meçhul Şarkı Semâî
Hicâz Yine bir muğ-beçe nevreste fidanım Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Yine neş'e-i muhabbet dil ü cânımı etti şeydâ Dede Efendi Yürük Semai Yürük Semâî
Hicâz Yine yeşillendi dağlar çemeni Meçhul Köçekçe Aksak
Mâhûr Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenara düştü Şeyh Gâlip Dede Yürük Semai Yürük Semâî
Rast Yüzündür cihanı münevver eden Dede Efendi Şarkı Yürük Semâî
Neva Zeyn eden bağ-ı cihânı gül müdür bülbül müdür Ulvî Beste Muhammes
Bûselik Zülfündedir benim baht-ı siyâhım Keçecizâde İzzet Molla Şarkı Ağır Aksak Semâî
Hicâz Yine n'oldu sana nevreste fidanım Meçhul Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin Ahmet Dede (Köse)(Nev'î) İlâhi Sofyan
Sûz-i Dil Ey derde dermân dermânım Allah Meçhul İlâhi Düyek
Sûz-i Dil Ey gönül gûş eyle gel âşıkların güftârını Niyâzî-i Mısrî İlâhi Nim Hafif
Sabâ Olmayıcak senden atâ kul n'eylesin yâ Rabbenâ Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Ağır Düyek
Hicâz Şehitlerin ser çeşmesi(Eyâ âlemlerin şâhı) Yûnûs Emre (1.Güf.Merkez Ef.nin) İlâhi Sofyan
Şehnâz Yürük değirmenler gibi dönerler Yûnûs Emre İlâhi Evsat
Isfahân Yandım yakıldım ben nar-ı aşka Süleyman Efendi (Şeyh) İlâhi Sofyan
Bestenigâr Yâ ilâhi cümle sensin cümle sen îmanım Seyfullah Nizamoğlu(Sey) İlâhi Çenber
Hicâz Aşinâ-yı aşk olandan ah ü zâr eksik değil Niyâzî-i Mısrî Durak Serbest
Arazbâr Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Yûnûs Emre İlâhi Düyek
Nikrîz Ey hakîkat erenleri dost elinin rehberleri Mehmet Muhyittin (Üftâde) İlâhi Düyek
Hüseynî Aşîran Bir dilberi sevip bilmezem n'oldum Meçhul Şarkı Sofyan
Sabâ Eflâke çıkarsa yeridir her gece âhım Meçhul Beste Remel