Dede Efendi Besteleri (198 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Neva Hayli demdir bir gül-i ruhsâre oldum müptelâ Meçhul Şarkı Aksak
Bestenigâr Hayli demdir bağlanıp kaldık şitâda zâr ile Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Beyâtî Her dem edip meyl-i cefâ Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Hisâr-Bûselik Her sözün uşşâka ihsan her kelâmın lûtf-i tâm Meçhul Beste Hafif
Irak Her zaman pîş-i nigâhımda hüveydâsın sen Meçhul Beste Devr-i Kebîr
Irak Hüsnün gibi ey bî-vefâ Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Evc-Ârâ Hüsnüne mâil gönlüm ezelden Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Karcığar İki de turnam gelir allı kareli Meçhul Köçekçe Oynak(Aksak)
Tarz-ı Cedid İltifatınla gönül şâd olduğu demdir bu dem Meçhul Beste Çenber
Hicâz İndim yârin bahçesine gülden geçilmez Meçhul Şarkı Aksak
Beyâtî Karşıdan yâr güle güle yârim geldi canım geldi Meçhul Şarkı Aksak
Nühüft Kasdı o şuhun yine âzâre mi Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Ferah-Fezâ Kasr-ı Cennet Havz-ı Kevser âb-ı hay Dede Efendi Kâr Muhammes
Evc-Bûselik Ko açılayım bilsin her râzımı cânânım Meçhul Ağır Semai Sengin Semâî
Sabâ Küçücükten bir yâr sevdim ezelî Meçhul Şarkı Aksak
Acem Aşîrân Lûtf eyle meded rahmeyle şehâ Meçhul Şarkı Aksak
Rast Mahmûr gözün gâyet güzel Meçhul Şarkı Düyek
Hicâz Mah yüzüne âşıkanım Meçhul Şarkı Evfer
Bestenigâr Men bende şüdem bende şüdem Meçhul Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Acem Aşîrân Meşâm-ı hâtıra bûy-i gül-i safâ bulagör Meçhul Beste Zincir
Sultânî-Yegâh Misâlini ne zemin ü zaman görmüştür Meçhul Beste Zincir
Şehnâz Bûselik Mushaf demek hatâdır ol safha-i cemâle Fuzûlî Beste Lenk Fahte
Beyâtî Müptelâyım ey gül-i rânâ sana Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Neva Müşkil oldu sûzişim etmek nihan Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sûz-Nâk Müştâk-ı cemâlin gece gündüz dil-i şeydâ Meçhul Beste Darbeyn
Irak N'ettim sana ben bî-vefâ zâlim Meçhul Şarkı Aksak
Nev-Eser Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün Enderûnî Vâsıf Beste Zincir
Rast-ı Cedîd Nâvek-i gamzen ki her dem bağrımı pür-hûn eder Meçhul Beste Çenber
Gülizâr Nazlı nazlı sekip gider Meçhul Şarkı Aksak
Şehnâz Ne dehendir bu ne kâküldür bu sevdiğim Meçhul Beste Muhammes
Acem Aşîrân Ne hevâ-yı bağ sâzed ne kenar-ı kişt mârâ _(İlk beyit Figanî-i Şîrazî) Yürük Semai Yürük Semâî
Sûz-Nâk Nesin sen a güzel nesin hûrî mi ya melek misin Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Irak Nice bir ağlayayım aşk ile her gâh meded Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Beyâtî Nice bir aşkınla feryâd edeyim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sultânî-Yegâh Nihan ettim seni sînemde ey meh-pâre cânımsın Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Acem Aşîrân Oldu gönül üftâde Meçhul Şarkı Aksak
Bûselik Olduk yine bu şevk ile mesrûr-ı meserret Dede Efendi Beste Remel
Mâye Olmamak zülfün esîri dilberâ mümkün değil Meçhul Beste Zincir
Arazbâr Ol perî-veş kim melâhat milkinin sâr-bânıdır Fuzûlî Beste Muhammes
Hicâz O mâhitâbı acep gösterir mi bana felek Meçhul Beste Zincir
Sabâ Bûselik O nahl-i bağ-ı letâfet aman aman geliyor Meçhul Beste Zincir
Rast-ı Cedîd Oynar yürek terennüm-i çeng ü çegâneden Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Bestenigâr Pek nâziktir ince belin Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Pür-âteşim açtırma benim ağzımı zinhar Leylâ Hanım Şarkı Ağır Aksak Semâî
Rast Rast getirip fend ile seyretti hümâyı Keçecizâde İzzet Molla Kâr-ı Natık Yürük Semâî
Gülizâr Rehâ bulmadım zülfün telinden Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Hüzzâm Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Nihâvend-i Kebir Rencîde sakın olma nigâh eylediğimden ey rûhleri mâhım Enverî Yürük Semai Yürük Semâî
Sabâ Bûselik Reng-i ruh-i gülzârı tebâh eyledi bülbül Meçhul Ağır Semai Sengin Semâî
Hisâr-Bûselik Rûy-i tü câm-ı tarâb-ı gül-gûn bâd Meçhul Kârçe Devr-i Revân