Dede Efendi Besteleri (198 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Nev-Eser Diyemem sîne-i berrâkı semenden gibidir Enderûnî Vâsıf Yürük Semai Yürük Semâî
Evc Ebrûlerinin zahmı nihandır ciğerimde Sultan II.Mahmut (Adlî) Şarkı Ağır Aksak Semâî
Bûselik Edâ ile revişlerin aklımı perîşân etti Meçhul Şarkı Aksak
Ferah-Fezâ El benim'çün seni sarmış biliyor Şemseddîn Sivâsî Şarkı Ağır Aksak
Bestenigâr Erişti mevsim-i gül seyr-i gülistan edelim Meçhul Beste Zincir
Şevk-Efzâ Ermesin el o şehin şevket-i vâlâlarına Meçhul Beste Çenber
Hicâz-Hümâyûn Etmezem ikrâr aşkı saklarım cânım gibi Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Pesendîde Ey âfet-i cân-ı âşık-âzâr Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Rehâvi Ey bülend-ahter şeh-i sâhib-kerem Meçhul Şarkı Düyek
Hicâz Ey büt-i nev-edâ olmuşum müptelâ Enderûnî Vâsıf Şarkı Semâî
Hicâz Ey çeşm-i âhû hicr ile tenhâlara saldın beni Mehmet Riyâzi Efendi(Kadı) Beste Ağır Düyek
Beyâtî Ey gamzesi fettan hemi giysûsuna men dîdem Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Mâhûr Ey gonca-dehen hâr-ı elem cânıma geçti Meçhul Beste Hafif
Neva Ey gonce-dehen âh-ı seherden hazer eyle Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Neva Ey gonce-i bağ-ı cihan v'ey ziynet-i destâr-i cân Meçhul Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Hüzzâm Ey gül-i bağ-ı edâ Meçhul Şarkı Aksak
Hisâr-Bûselik Ey hümâ-yı pâdişâhî ber ser-i bâlâ-yı tü Meçhul Ağır Semai Sengin Semâî
Ferah-Fezâ Ey kaşı-keman tîr-i müjen cânıma geçti Abdullah Salâhî (Şeyh) Beste Firengifer
Bestenigâr Ey kıble-i ikbâl-i cihan Meçhul Beste Düyek
Acem Aşîrân Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim Meçhul Ağır Semai Ağır Sengin Semâî
Sûz-i Dil Ey padişâhım şâd ol efendim Meçhul Methiye Aksak
Nühüft Ey serv-i nâz-ı nevresim Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Şehnâz Ey verd-i rânâ şûh-i melek-veş Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Ferahnâk Figan eder yine bülbül bahar görmüştür Meçhul Beste Zincir
Mâye Firkatin hâlim perîşân etti gel Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Nişâbûrek Gâhî ki eder turrası dâmânını çide Kemâlettin Ağa (Enderûnî) Ağır Semai Sengin Semâî
Evc-Ârâ Geçen hafta kayıkla ben geçerken Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Evc-Ârâ Gel ey güzeller serveri Nazif Şarkı Aksak
Sabâ Gel güzelim gülistâne güle gel Meçhul Şarkı Aksak
Karcığar Girdi gönül aşk yoluna Dede Efendi Köçekçe Evfer
Uşşak Gitti de gelmeyiverdi Dede Efendi Şarkı Aksak
Müsteâr Gönlümü bend etti ol mâh Meçhul Şarkı Aksak
Şehnâz Gönül durmaz su gibi çağlar Meçhul Şarkı Aksak
Rast Gördükçe ben ey meh-cemâl Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Mâhûr Gördüm bugün cânânı dil Meçhul Şarkı Sofyan
Hüzzâm Gören üftâde olur hüsn-i bî-bahânesine Meçhul Beste Zincir
Mâhûr Gör n'itti cânâ firkatin Meçhul Şarkı Aksak
Rast Görsem seni doyunca Mahfî Şarkı Düyek
Sabâ Bûselik Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım Süleyman Nahîfî Efendi Yürük Semai Yürük Semâî
Rast Gözümde dâim hayâl-i cânâ (KÂR-I NEV) Meçhul Kâr Ağır Düyek-Sem.
Şedd-i Arabân Gözümden gönlümden hayâli gitmez Meçhul Şarkı Düyek
Sabâ Gûş eyle gel bülbülleri Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Karcığar Gül açıl gel aslı ne durgunluğun Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Beste-Isfahân Gülistân-ı ruhun seyr etmeğe uşşâk özenmişler Dede Efendi Şarkı Aksak Semâî
Neva Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın Nedîm Şarkı Ağır Aksak Semâî
Hicâz Güzel gel aklımı aldın Meçhul Köçekçe Aksak
Tarz-ı Cedid Hâk-i kademin çeşmimize ayni cilâdır Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Hüzzâm Hâlimi bir kerre takrir eylesem sultânıma Vasıf Şarkı Ağır Düyek
Irak Hasretle temam nale döndüm sensiz Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Hisâr Hava güzel yine gülşende gösteriş günüdür Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî