Dede Efendi Besteleri (198 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hicâz-Bûselik Açıl açıl gel efendim cihan bahar olsun Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Şehnâz Açıldı lâle-izârın ciğerde dağ-ı derûn Meçhul Beste Zincir
Evc-Bûselik Ağlar inler pâyine yüzler sürer gönlüm gözüm Meçhul Beste Çenber(Ağır)
Uşşak Ağlatırlar güldürürler çeşmim yaşın sildirirler Dede Efendi Şarkı Aksak
Beyâtî Ağlatma beni incitme aman Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Isfahân Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir Fuzûlî Yürük Semai Yürük Semâî
Beyâtî-Arabân Aklın alır âşıkların del'eyler Meçhul Şarkı Aksak
Beyâtî-Arabân Arz-ı hâlim benim lûtf-i dilbere kalsın Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Isfahân Âşık olalı sen yâre gönül Dede Efendi Şarkı Aksak
Hicâz Aşkınla ben ey nâzenîn Meçhul Şarkı Düyek
Evc-Bûselik Aybeder hâl-i dil-i âşüfte-sâmânım gören Meçhul Beste Muhammes
Hisâr A zâlim kanıma girdin Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Baharın zamânı geldi a canım Meçhul Köçekçe Aksak
Sabâ Bana gayrı karışma barış ister barışma Meçhul Şarkı Aksak
Ferahnâk Beğendim seni efendim geçmem asla ben Meçhul Şarkı Düyek
Tarz-ı Cedid Ben bendesiyem bendesiyem Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Hicâz Ben bilmedim bana n'oldu Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Nühüft Bend oldu dil bir şûh-i cihâne Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Şehnâz Bûselik Ben müptelâ oldum sana Meçhul Şarkı Sofyan
Ferahnâk Ben müptelâ oldum sana Meçhul Şarkı Aksak
Muhayyer Ben sana âşık değilim Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Bestenigâr Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum Dede Efendi Şarkı Curcuna
Hicâz-Bûselik Bir âfetin aşkıyla gönül eyledi ülfet Abdal Mesrûr Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Irak Bir âh ile ol gonce-fem'e hâlin ıyân et Meçhul Beste Remel
Beyâtî Bir bî-bedel şûh-i cihan Meçhul Şarkı Sofyan
Beste-Isfahân Bir bülbül-i bağım ki ne zîr ü ne bemim var Dede Efendi Şarkı Ağır Aksak Semâî
Ferah-Fezâ Bir dilber-i nâdîde bir kâmet-i müstesna Meçhul Ağır Semai Sengin Semâî
Beyâtî Bir gonca-fem'in yâresi vardır ciğerimde Meçhul Beste Hafif
Acem-Kürdî Bir güzele bende gönül Meçhul Şarkı Semâî
Evc-Ârâ Bir letâfetli havâ kim bu şeb ey sen mehlika Hızırağazâde Said Bey Şarkı Devr-i Revân
Hicâz Bir sevdâ geldi başıma Meçhul Köçekçe Aksak
Ferah-Fezâ Bir verd-i rânâ ettim temâşâ Meçhul Şarkı Semâî
Gülizâr Bî-vefâ bir çeşm-i bî-dâd Meçhul Şarkı Aksak
Hüzzâm Bu dil düştü sana yârim âh bu dem Meçhul Şarkı Düyek
Ferah-Fezâ Bu gece ben yine bülbülleri hâmûş ettim Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Rast Bu hüsn ile sen dilberâ bir bî-vefâ cânânesin Meçhul Şarkı Sofyan
Evc Bülbül-âsâ rûz u şeb kârım nevâ Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâz-Bûselik Bülbül gibi feryâd ü figânım seherîdir Meçhul Beste Remel (Ağır)
Ferah-Fezâ Bülbül-i hoş-nevâ Meçhul Şarkı Semâî
Hicâz-Bûselik Cânâ beni aşkınla ferzâne eden sensin Meçhul Beste Lenk Fahte
Sûz-Nâk Cânâ firâk-ı aşkın ile sûznâkinim Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Beyâtî-Arabân Canımı aşka salmışım Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Sultânî-Yegâh Cân ü dilimiz lûtf-i (Keremkâr-şehenşâh) ile mâ'mûr Meçhul Beste Hafif
Hicâz Çoktur gönülde dağ-ı melâlim Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Bûselik Dehr olmada bu sûr ile ma'mûr-ı meserret Dede Efendi Yürük Semai Yürük Semâî
Arazbâr Derdim bana kâr eyledi dermâna el ermez Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Hüzzâm Derdimin dermânı sensin ey perî Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Rast Dil bir güzele meyl etti hele Dede Efendi Şarkı Sengin Semâî
Ferahnâk Dil-i bî-çâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır Meçhul Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Uşşak Dil nâle eder bülbül-i şeydâ revişine Meçhul Beste Darb-ı Fetih (Ağır)