Cinuçen Tanrıkorur Besteleri (106 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Nikrîz Aydın'da doğan erlere cepken yaraşır Mecdinevin Tanrıkorur Şarkı Aksak
Rast Beni bûyun ile gel mest ü rehâvî ediver Besim Berkmen Şarkı Aksak
Şehnâz Bir devlet için çerha temennâdan usandık Bağdat'lı Rûhî Şarkı Yürük Semâî
Şevk-Efzâ Çölde savrulmak için rüzgâr uman kum gibiyim M.H.Uluğ Kızılkeçili Şarkı Aksak
Hicâz Düşeli derd-i firâkın ile sevdâya mey'e Neyzen Tevfik Kolaylı Şarkı Aksak
Hüzzâm Ettiğin cevri bile kendime nîmet bilirim Güngör Fahri Tüzün Şarkı Aksak
Tâhir-Bûselik Ey gönül bir derde düş kim anda derman gizlidir Abdullah Eşrefoğlu Şarkı Müsemmen
Nikrîz Güllerin karşımda her an solmadan durmaktadır Necmettin Okyay Şarkı Aksak
Evc-Ârâ Hasretin gönlümde artık bir ateşten perdedir Feyzi Halıcı Şarkı Devr-i Hindî
Bûselik Iztırâbın sonu yok sanma bu âlem de geçer Neyzen Tevfik Kolaylı Şarkı Aksak
Evc-Ârâ İçlenme geçer zannederek gitgide sevgim Hikmet Şinâsi Önol Şarkı Aksak
Hüzzâm İndirip yerlere benden kaçırıp gözlerini Güngör Fahri Tüzün Şarkı Aksak
Şedd-i Arabân İşveperversin güzelsin şûhsun nâzendesin Hammâmizâde İhsan Bey Şarkı Müsemmen-Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Kalbim seni bir yaz kuşu dinler gibi dinler Cenap Şahâbettin Şarkı Aksak
Nihâvend Sararıyor nar çiçeği umutlar (NAR ÇİÇEĞİ) Feyzi Halıcı Şarkı Yürük Semâî-Serb.
Bûselik Sen de gözden çıkarıp el gibi tuttun mu beni Ali Rızâ Şengel (Eyyûbî) Şarkı Aksak
Şedd-i Sabâ Sensiz geçen eyyâm-ı bahar bil ki hazandır Şevki Sevgin (Neyzen) Şarkı Aksak
Bûselik Sevdâsı hayâlgâhıma bir ok gibi battı Besim Berkmen Şarkı Aksak
Hicâzkâr Sevgimle güzelleşen yüzün hiç solmayacak (HÂTIRASIN BANA) Cinuçen Tanrıkorur Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Şavkıması sana doğru yolların (GÜNAYDINIM) Feyzi Halıcı Şarkı Nim Sofyan
Evc-Ârâ Şimdi zor bekle demek gönlüme bir başka yılı Mehmet Çınarlı Şarkı Aksak
Ferah-Fezâ Tutarak kalbimin üstünde cefâkâr elini Feyzi Halıcı Şarkı Aksak
Hicâz Yakut mine zümrüt bana birdir kayalarla Şükûfe Nihâl Başar Şarkı Yürük Semâî
Şevk-Efzâ Yine gönlüm üç dilbere yakıldı Kul Mehmet Şarkı Nim Sofyan
Arazbâr Bûselik Mest eden gönlü şu dünyâ mey ü sahbâsı değil Mustafa Tahralı Şarkı Aksak
Beyâtî-Arabân Geldim huzur-u hüsnüne peymâneler gibi (Gazel) Mustafa Nâfiz Irmak Fantezi Türk Aksağı
Beyâtî-Arabân Hüsn âleminde yokmuş ezelden hicabımız Memduh Cumhur Gazel Curcuna
Beyâtî-Arabân Tâ ezelden demek uşşâka mukadder bu çile Ali Ulvi Kurucu Şarkı Aksak
Beyâtî-Arabân Tâ yürekten kopuyormuş gibi hummâlı sesin Besim Berkmen Şarkı Aksak
Bûselik Aczi idrâk etmeyen benlik güder bulmaz felâh Ahmet Ilgaz Şarkı Aksak
Bûselik Hangi sözlerle ninem gönlünü açmışsa bana Fâruk Nâfiz Çamlıbel Şarkı Düyek
Bûselik Mehlika Sultana aşık yedi genç... Yahyâ Kemâl Beyatlı Fantezi Aksak
Bûselik Susmasın gülşen-i can bülbülü feryâd etsin Mustafa Tahralı Şarkı Ağır Aksak
Çargah Âşıkın maksûdu ol mahbûb-i bî-hemtâ imiş Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. Beste Devr-i Kebîr
Çargah Bülbül ki âşîyân-ı kadîmi koyup gelir Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. Beste Lenk Fahte
Çargah Derd istiyorum sanma ki derman ararım ben Veysel Öksüz Yürük Semai Yürük Semâî
Dilkeş-Hâverân Bir yıl daha can verdi zamânın kucağında Halil Soyuer Şarkı Aksak
Dügâh Anlayan yok nâr-ı aşkın şiddet-i buhrânını Sâmih Rif'at Bey Şarkı Sofyan
Hicâz Camlarda nakışlar belirirken yine yer yer Güngör Fahri Tüzün Fantezi Aksak
Hicâz Iztırâbın sonu yok sanma bu âlem de geçer Neyzen Tevfik Kolaylı Şarkı Aksak
Hicâz Ben yıllara terkettim ümit yüklü baharı Fuat Azgur Şarkı Aksak
Hicâz Bir günüm âsûde geçmez âh ü efgan etmeden Şâir Eşref Şarkı Müsemmen
Hicâz Bir hıyâbandır ki hasret kûy-i cânândan geçer Yahyâ Kemâl Beyatlı Şarkı Aksak
Hicâzkâr Alem içre âdemoğlu haşredek sürgündemi Memduh Cumhur Gazel Müsemmen
Hicâzkâr Gözlerim gaflete düşmüş sana bakmışsa yine Mustafa Tahralı Fantezi Aksak
Hüseynî Söyle bülbül güle sevdâ-yı dil-ârâyı yine Mustafa Tahralı Şarkı Ağır Aksak
Hüseynî Bugün yavaş yavaş ak coşup da dönme sele Memduh Cumhur Destan Düyek
Hüzzâm Ben bir gün ölürsem sana hasret yaşamakla Ali Ulvi Kurucu Şarkı Curcuna
Karcığar Bir gönül yangınının yaktığı pinhân ateşi Mustafa Tahralı Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Düştü can mülkü şükür bir nice sultan eline Mustafa Tahralı Şarkı Aksak